Interpellasjon fra Bjørn Larsen, Frp - Regjering og Stortingets satsing på mobbeforebyggende arbeid. Nordland fylkeskommunes arbeid mot mobbing

Les dokumentene tilhørende saken

 

Fylkesordfører Sonja A. Steen svarer:

Det er helt rett som representanten Larsen sier, at Nordland har vært et foregangsfylke når det gjelder skoleelevenes rettigheter. Vi var den første fylkeskommunen som etablerte et elevombud, som senere ble utvidet til å bli et elev- og lærlingeombud. Vi var også en av fire fylkeskommuner som var med på forsøksordningen med mobbeforebyggende tiltak. Erfaringer fra dette danner grunnlaget for den nye nasjonale ordningen fra 1.august 2018.

Fylkesordføreren konstaterer at fylkeskommunen har tatt tydelige grep for å følge opp den nye bestemmelsen i opplæringslova om elevenes skolemiljø. 16. mars i år lanserte vi, som den første fylkeskommunen i landet, en mobbeknapp på alle de videregående skolenes nettsider, hvor det er enkelt å melde fra om mobbing – enten man opplever det selv eller man ser at andre blir mobbet.

Fylkesordføreren synes det er gledelig at regjeringen også tar dette temaet på alvor, og har som mål å innføre en ordning med mobbeombud i alle fylker. Fylkestinget vedtok på samlingen i februar i år at Nordland fylkeskommune skal delta i det nasjonale forsøket med mobbeombud for perioden 1. august 2018 til 31. desember 2019. Fylkestingets vedtak om å delta i den nasjonale ordningen er fulgt opp, og fylkeskommunen har allerede mottatt statstilskuddet for 2018.

Fylkesordføreren jobber med ulike løsninger for hvordan arbeidet skal organiseres, både for å ivareta oppdraget på en ressursmessig forsvarlig måte, og oppfylle de kriterier som ligger til grunn for nasjonalt mandat.

I invitasjonen fra Utdanningsdirektoratet til å delta i ordningen står det at fylkeskommunene kan gi mobbeombudet oppgaver utover de som er beskrevet i nasjonalt mandat, og kan tilpasse ordningen på en måte som synes hensiktsmessig i eget fylke. Dette vurderes i forbindelse med løsninger for hvordan arbeidet skal organiseres, og fylkesordføreren ser at med tanke på at vi i Nordland har 44 kommuner, mer enn 400 grunnskoler og mange hundre barnehager, vil ombudsarbeidet i vårt fylke bli krevende.

Fylkesordføreren vil videre føye til at jeg er betenkt over at det statlige tilskuddet er samme beløp som i den forrige prosjektperioden med mobbeombud, altså i perioden 2014-2016. Da var tilskuddet per år kr 500 000 – det samme som det vil bli i den kommende perioden. Staten lanserer en ordning som det er knyttet store forventninger til – både fra politisk hold og fra barn, elever, foreldre, foresatte, fagmiljø med flere. Jeg synes derfor det er litt rart at ordningen ikke følges opp med fullfinansiering fra staten.

Fylkestinget vedtok i februar også at det skal arbeides videre med hvordan arbeidet skal organiseres og hvilke oppgaver som skal prioriteres. Dette er et arbeid som nå pågår. Når dette arbeidet er gjennomført, vil dette bli presentert for fylkestinget, sammen med et forslag til hvordan det kan finansieres. Fylkesordføreren vil sørge for at dette arbeidet blir avsluttet såpass tidlig at fylkesrådet får mulighet til å innarbeide forslag til organisering og finansiering av tiltaket på fylkestinget i juni. Dette vil også være godt innenfor den frist som Utdanningsdirektoratet har satt for tilbakemelding fra fylkeskommunene om organiseringen, som er 1. august i år.

Fylkestinget vedtok i FT-sak 033/2018 Erfaring fra forsøksordning mobbeombud - tilråding veien videre, at Fylkestinget skal bli holdt orientert om arbeidet underveis i perioden og om å bli forelagt ny sak om den mobbeforebyggende innsatsen når statlig evaluering og tilråding foreligger. Fylkesordføreren tenker at det i den saken vil være naturlig å ta stilling til om ordningen skal gjøres permanent. Fylkesordføreren vil også holde fylkestinget orientert om arbeidet underveis, på en dertil egnet måte.