Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Samferdselstilbud på Sør-Helgeland

Les dokumentene tilhørende saken

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik svarer:

Fylkesrådets ønsker å bidra til regionforstørring gjennom den nye tilbudsstrukturen.

Flere av tiltakene på Helgeland vil gi bedre forbindelser til Sandnessjøen og Mo. Prioritering av direkteferje Forvik – Tjøtta vil redusere reisetiden og styrke forbindelsen Brønnøysund –Sandnessjøen, jfr ft-sak 143/17 «Nytt samferdselskart»»

En reise mellom Brønnøysund og Sandnessjøen langs fv. 17 innebærer å reise med to ferjesamband: Horn-Andalsvåg og Tjøtta-Forvik.

På grunn av økt reiseaktivitet de siste årene er tilbudet utvidet med flere ferjeavganger.

Strekningen dekkes av en rekke korresponderende bussavganger og det er etablert gjennomgående bussreisetilbud mellom byene, tilrettelagt for reisende til sykehus. I tillegg er det gjort ferjetilpasninger for helseforetakets egen «helsebuss», som på ukedagene transporterer pasienter tur/retur på strekningen Brønnøysund-Sandnessjøen-Mo.

Ferjesambandet Tjøtta-Forvik har sin hovedtyngde av trafikk langs fv. 17. Samtidig må også sambandets mange mellomsteder gis et tilfredsstillende tilbud. Gjennom FT-sak 143/17, omtalt som «Nytt samferdselskart», ble løsningen med en direkteferje mellom Tjøtta-Forvik og en mindre ferje for betjening av mellomstedene beskrevet. Gjennom etablering av såkalte direkteturer på strekningen Tjøtta-Forvik er reisetiden mellom Brønnøysund og Sandnessjøen redusert, og det er i dag fullt mulig å reise mellom byene på 2,5 timer. Dette er også i henhold til Fylkestingets vedtak av februar 2017 i sak 10/17 vedrørende konseptvalgutredning for aksen Brønnøysund-Sandnessjøen. 

Målet om å korte ned reisetiden til 2,5 timer har vært realistisk. Fra sommeren 2017 ble det satt inn et nytt og moderne fartøy på direkteturene mellom Tjøtta og Forvik. Dette har også vært med å gi et kvalitativt løft for sambandet.

Fylkesrådet har gjentatte ganger hatt møter med Samferdselsdepartementet og Widerøe om det dårlige flytilbudet på Helgeland. Så langt har ikke Samferdselsdepartementet vist vilje til å oppgradere tilbudet. Gjennom vår dialog med Widerøe har vi blitt kjent med at fra 13. august kuttes det begrensede tilbudet som i dag finnes mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. I den forbindelse vil fylkesrådet vurdere å utvide hurtigbåttilbudet på strekningen, slik fylkestinget har besluttet i saken om nytt hurtigbåt- og ferjetilbud.

Jeg viser for øvrig til sak som er til behandling i dette fylkestinget, hvor rådet foreslår en tidlig overtakelse av oppgavene med innkjøp av flyruter på kortbanenettet. Når Nordland fylkeskommune overtar dette ansvaret blir det trolig lettere å se regionale tilbud i sammenheng og dermed bidra til den ønskede utviklingen og regionforstørring på Helgeland.