Interpellasjon fra Kjell-Are Johansen, Ap - Romindustrien er i endring

Les dokumentene tilhørende saken

 

Romindustrien er i endring, drevet av private aktører i USA som for eksempel SpaceX, RocketLab og andre som er initiativtakerne bak det som populært kalles «New Space». Bruk av satellitter til ulike formål vil spille en stadig økende rolle på de fleste samfunnssektorer, og Norge er på mange måter i en unik situasjon i Europa. Vi har en sterk nasjonal romindustri som hevder seg godt internasjonalt, men som likevel har et betydelig vekstpotensial.

Andøya er et av svært få steder i Europa som egner seg godt for oppskyting av små satellitter i polar bane. En etablering av en base for oppskyting av småsatellitter fra Andøya vil derfor være viktig ikke bare lokalt, men i høyeste grad regionalt, nasjonalt og som et europeisk senter for oppskyting av små satellitter.

Nordland Fylkeskommune bør derfor etter mitt syn så langt det lar seg gjøre støtte opp om en slik etablering og bidra til knoppskyting, kompetansebygging og industriutvikling.

Andøya har allerede, med Andøya Space Center, NAROM og Andøya Test Center, bygget opp unik kompetanse innenfor romforskning, utdanning og testing av militære våpensystemer. Dette danner et godt utgangspunkt for videre utvikling innenfor en framtidsrettet, lønnsom og samfunnsnyttig sektor.

Utviklingen av romfartsmiljøet på Andøya er spennende. For lokalsamfunnet, for Vesterålen og for Nordland er det avgjørende at den lokale verdiskapingen, det lokale kompetansemiljøet og de regionale ringvirkningene blir størst mulig i framtida. Uten aktive politiske bidrag kan det være en risiko for at kun mindre deler av aktiviteten legges til Andøy, mens kompetansemiljøene og verdiskapingen bygges opp andre steder.

Fylkesrådet har en uttrykt politisk målsetting om å øke verdiskapingen i Nordland og å bidra til at næringslivet i Nordland klatrer høyere i verdikjedene. Jeg vil derfor utfordre fylkesrådslederen på dette, knyttet til satsingen på Andøy.

  • Hva gjør, og hva kan Nordland fylkeskommune gjøre, politisk og økonomisk for å kunne hente mest mulig kompetansebygging og industribygging i Andøy, regionen og fylket i forbindelse med framtidige etableringen av Andøya Space Port»?

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer:

Fylkesrådet arbeider tett sammen med Andøy kommune for å realiser vekstpotensialet innen romindustrien. I denne sammenheng er etablering av en ny rakettskytebane, Andøya Space Port, særdeles viktig.

Det har vært viktig å få på plass finanseringen av forprosjektet. Det fikk vi til i samspill med   Andøya Space Center.

Fylkesrådet har arbeidet med å få på plass beslutningen om å finansiere selve rakettskytebanen. Signalene er nå at dette kan komme i revidert nasjonal budsjett neste måned. Det er viktig for fremdriften at regjeringen nå endelig legger pengene på bordet. Da kan arbeidet med å invitere inn leverandører til Andøya Space Center som sikrer kompetansebygging og ny virksomhet, i og rundt rommiljøet på Andøy, starte opp. Fylkeskommunen vil benytte virkemiddelapparatet og arbeide aktivt sammen med Innovasjon Norge for å sikre industriutvikling rundt etableringen av Andøya Space Port.

Nordland fylkeskommune har gjennom flere år deltatt aktivt i oppbyggingen av det romrelaterte miljøet i Andøy. I 2012 støttet fylkeskommunen Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, som forkortes NAROM, med 10 millioner kroner i til etableringen av Romskipet Aurora. Lærings- og opplevelsessenter Romskipet Aurora har i dag 7400 besøkende i året og er en viktig læringsarena for romvirksomhet.

Fylkeskommunen arbeidet også aktivt sammen med Andøya Space Center og Andøy kommune for å øke NAROM sine årlige bevilgninger på statsbudsjettet til 15 millioner kroner.

I økonomiplanen besluttet fylkestinget at Andøy videregående skole bygges ut for 30 millioner kroner. Det nye bygget skal nettopp bli en læringsarena for landslinjen innen romteknologi. Fylkesrådet arbeider nå for at nybygget skal stå ferdig i løpet av 2019. 

Parallelt med dette har fylkesrådet støttet et prosjekt som har som mål å få på plass en nasjonal droneoperatørutdanning ved skolen. Fylkesrådet mener begge disse tiltakene vil styrke NAROMs posisjon nasjonalt og internasjonalt.

I 2016 vedtok Stortinget at regjeringens skal utrede etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner/ ubemannede farkoster. Og at Andøya Space Center og Andøya Test Center skal vurderes som en mulig lokalisering. Det er derfor med undring jeg registrerer at regjeringens dronestrategi, som ble lagt frem tidligere i år, ikke har gitt noen avklaring for Andøy.

Fylkesrådet vil arbeide aktivt for at det etableres et nasjonalt dronesenter på Andøya. Et slikt senter vil nettopp være viktig for at nye aktører kan etablere seg og bidra til enda større verdiskapning innen romvirksomheten på Andøy.