Interpellasjon fra Marius M. Jøsevold, SV - Nytt regionråd i Ofoten / Sør-Troms

Les dokumentene tilhørende saken

 

Ofoten som region står i de kommende årene foran store omveltninger og endringer. Dette handler om at nye Narvik kommune skal etableres, og ikke minst at det skal gjøres store investeringer i tilknytning til Evenes lufthavn.

Med nye Narvik kommune på plass, vil Ofoten regionråd kun bestå av kommunene Narvik og Evenes, og vil dermed være lite egnet som regional utviklingsarena.

Samtidig er det tatt kontakt mellom Ofoten regionråd, og Sør-Troms regionråd for å se på mulighetene for å slå sammen de to regionrådene. Det er gjennomført drøftingsmøter, og det er lagt en ambisiøs plan som tar sikte på sammenslåing av de to regionrådene fra 1.1.2019.

Aksen Harstad – Narvik vil i framtida være en felles arbeidsmarkedsregion, med 65 000 innbyggere, og har allerede mange felles samarbeidsarenaer som universitet, sykehus, flyplass og NORUT.

I Salten har man over år hatt dedikerte næringsutviklingsmidler i form av DA-ordningen, og det har blitt tatt til orde for at en lignende ordning kan innføres for Ofoten/Sør-Troms.

Mitt spørsmål til fylkesrådslederen blir da:

  • Hva kan Nordland fylkeskommune gjøre for å bidra til en felles region, og hvilke insentiver kan følge for at en felles region skal få en positiv utvikling?

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer:

Interpellanten tar opp et viktig spørsmål. På mange måter berører spørsmålet litt av kjernen i fylkeskommunen som en samfunnsutvikler.  

Gjennom regionale utviklingsmidler realiserer vi utviklingsprosjekter i hele Nordland. Dessverre har vi hatt en markant nedgang i disse midlene.

Like fullt har fylkesrådslederen i Troms jeg og tidligere luftet ideen om at Nordland og Troms skal etablere en felles virkemiddelpott som skal gå til utviklingsprosjekt i denne regionen.

Dersom det nye regionrådet etableres vil det kunne være hensiktsmessig at de håndterer bruken av midlene i denne potten. Samtidig er det viktig å minne om at det økonomiske handlingsrommet er betraktelig mindre enn hva det har vært innen de regionale utviklingsmidlene.

På grunn av regionreformen har arbeidet med å etablere en slik felles pott blitt skjøvet noe ut i tid. Det betyr ikke at dette arbeidet er lagt på is.

Så mener jeg at fylkene skal spille en større utviklingsrolle enn bare å dele ut utviklingsmidler. Det er nettopp grunnen til at fylkesrådet har engasjert seg i utviklingen av sykehuset i Narvik og utviklingen av universitet. Og det er grunnen til vi har arbeidet med å forbedre FOT-rutetilbudet fra Evenes.  

Det er også naturlig at vi har en aktiv dialog med Troms fylkeskommune både innen videregående skole og samferdselstilbud. Man kan tenke seg at tilbudet innen videregående skole sees i sammenheng på tvers av fylkesgrensen.

Vi har også gitt midler og støtte til arbeidet med å utvikle denne regionen som en enda tyngre Forsvarsregion. Dette arbeidet vil vi følge tett fremover.

I Nordland har vi en svært ambisiøs politikk for by – og regionsenterpolitikk. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at et stort fylke som vårt ikke bare kan ha vekst på et sted i fylket. Vi må ha «fyr på alle sylinderne», da har alle byene og regionsentrene våre et viktig ansvar og spiller en viktig rolle. Senest på søndag bevilget fylkesrådet penger til et nytt prosjekt som skal utvikle regionsenteret Narvik. Det dreier seg om at byene, sammen med fylket, jobber med å skape attraktive samfunn. Vi må sørge for nye og attraktive arbeidsplasser og da er det spennende at Narvik og Harstad nå arbeider for å utvikle felles utviklingsstrategier. For fylkeskommunen vil det å kunne se disse to byene og regionene i sammenheng kunne være en stor fordel.

Kontaktperson

Marius Meisfjord Jøsevold
Fyllkestingsrepresentant i Sosialistisk venstreparti