Interpellasjon fra May Valle, V - Hva er situasjonen i dag når det gjelder samferdselskartet – anbudsrunder – ruteendringer - gods på nex 1 og nex 2 –

Les dokumentene tilhørende saken

 

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik svarer:

Fylkesordfører;

Fylkestinget vedtok ny struktur 10. oktober i fjor. Fylkesrådet jobber kontinuerlig og målrettet med implementeringen. Det er ingen usikkerhet i dette, endringene gjennomføres i tur og orden. Det er etablert en tidslinje for implementering som jeg gjerne deler med interpellanten og de som måtte ønske den. Der framgår blant annet at oppstart ny kontrakt og ruteendring for Nex skjer i mars 2019.

Mange tiltak som kan iverksettes innenfor gjeldene kontrakter er allerede gjennomført eller påbegynt. Anbudskonkurransene for Nordlandsekspressen og Væran/Gildeskål, hvor ny rutestruktur jfr. fylkestingsvedtaket er innarbeidet, ligger nå ute i markedet med innleveringsfrister i månedsskiftet april/mai.

Større strukturelle endringer som krever infrastruktur tar noe mer tid. Dette har blant annet sammenheng med tilrettelegging av infrastruktur, gjeldene kontrakter og samordning av disse for å få på plass et helhetlig tilbud.

Omstruktureringen byr på mange utfordringer i et komplisert samferdselsfylke. Derfor legger jeg stor vekt på dialog med kommuner, reisende og næringsliv. Da snakker vi om avgangstider og tilpasninger innenfor strukturen som er vedtatt. Jeg har også gjennomført en rekke møter med berørte kommuner knyttet til nedleggelse av de 5 sambandene som fylkestinget har vedtatt nedlagt.

I fylkestingssaken fastsettes det at NEX II ikke skal føre gods. Smågods, som kan bæres om bord, vil kunne sendes på vanlig måte som i dag. Denne presiseringen er innarbeidet i anbudsgrunnlaget. Bakgrunnen for fylkestingets vedtak om at Nex2 ikke er godsførende, er kostnader. Anbudskonkurransen er inne i en sluttfase og blir gjennomført med de forutsetningene som er satt av fylkestinget og fylkesrådet. Fylkesrådet vil før oppstart av ny kontrakt gjennomgå utfordringer med godstransporten i Steigen, Hamarøy og Skrova, også dette i dialog med kommuner og næringsliv og komme tilbake til fylkestinget med eventuelle endringer.

Når det gjelder valget mellom Onøy og Stokkvågen: Under behandlingen på fylkestinget ble dette forslaget fremmet og fikk flertall. I saken fra Fylkesrådet var det opprinnelig foreslått Onøy som anløpssted for Nex1. Forslaget om Stokkvågen som alternativt anløpssted ble fremmet av komite for samferdsel, og fikk flertall mot 19 stemmer.

Vedtaket innebærer at Helgelandspendelen skal anløpe Stokkvågen i tillegg til anløpssteder som er omtalt i saken og at Stokkvågen blir korrespondansepunkt for reisende med Nex1 til/fra Træna og Lurøy. Det er ikke min oppgave å begrunne fylkestingets vedtak, men jeg ser at begge løsningene har fordeler og ulemper. Vi planlegger nå rutene med Stokkvågen som knutepunkt.

Fylkestingssaken redegjør for økonomiske effekter av de foreslåtte tiltakene. Ytterligere detaljer er også vedlagt saken. Det er ikke foretatt nye eller andre beregninger etter at saken ble vedtatt.