Interpellasjon fra May Valle, V - Manglende sammenheng mellom ulike fylkeskommunale planer

Les dokumentene tilhørende saken

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer:

Det er fylkeskommunens oppgave og ansvar å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert strategi for utvikling av fylket, og som går på tvers av sektorer og nivåer i fylket. Fylkeskommunen gjennomfører gode og involverende planprosesser – både internt i fylkesadministrasjonen og hos kommuner, regional statsforvaltning, næringslivet, kompetansemiljøer og interesseorganisasjoner. Dette gjør vi for å skape et bredt eierskap og sikre legitimitet til de regionale planene.

Regional transportplan og Regional plan for by- og regionsenterpolitikk har begge et felles mål om regionforstørrelse. Gjennom intern samordning har fylkestinget vedtatt det samme handlingsprogrammet for begge planer.

Til sammen 69 tiltak i handlingsprogrammet for regional transportplan (som også er handlingsprogrammet for regionforstørring i Regional plan for by- og regionsenterpolitikk) er tiltak for regionforstørring i Nordland. Dette er tiltak knyttet til fylkesvegnett/ fylkesvegferjesamband, kollektivtransport, gods- og næringstransporter, gåing og sykling og trafikksikkerhet. Mange av veitiltakene vil fjerne flaskehalser og utbedre strekninger - og gi kortere kjøretid. På samme måte vil mange av tiltakene innen kollektivtilbudet gi kortere reisetid gjennom mer effektive regionruter, bedre samordning mellom ulike transportaktører og bedre koordinering mellom ulike kollektivløsninger.

Fylkeskommunen arbeider med en rekke tiltak som vil redusere reisetiden mellom regionsentre og omland. Konkrete eksempler er:

  • Toventunnelen som har stor betydning for utviklingen på Helgeland. 
  • Det nye hurtigbåt- og ferjekartet bidrar til å redusere reisetid til regionsentre, for eksempel redusert reisetid på Nordlandsekpressen og flere direkteavganger på viktige ferjestrekninger på Helgeland. 

Fylkeskommunen som leverandør av transporttjenester opererer i et marked. Fylkesrådet ønsker et best mulig kollektivtransporttilbud innenfor de økonomiske rammene som fylkestinget vedtar til formålet. Derfor arbeider vi hver dag for at flest mulig kunder skal ønske å bruke våre tilbud – og dermed redusere fylkeskommunens kostnader for tjenesten.

Det er bakgrunnen for at fylkesrådet har gjort det mye billigere med månedskort på buss. Det er en god nyhet for de som pendler Bodø – Fauske, som sparer 1000 kroner. Men det er også en god nyhet for de som pendler mellom Svolvær og Leknes og andre strekninger, fordi billige månedskort gjelder hele fylket.

Det er for øvrig ikke gjort endringer i båttilbudet for pendlere mellom Våg i Gildeskål og Bodø. Reisetiden fra Våg til Bodø er 35 minutter, slik som den har vært tidligere. Neste år slås rutene Ytre Gildeskål og Gildeskål lokal sammen til en rute. Dette vil kunne medføre 10 minutter lengre reisetid for reisende fra Våg til Bodø, med bytte på Sør-Arnøy i en av retningene. Det vil fortsatt være attraktivt å pendle med båt fra Våg og Sør-Arnøy til Bodø.

På samme måte ønsker fylkesrådet å styrke kollektivtilbudet for buss-, ferje- og hurtigbåtruter gjennom å legge til rette for reiseliv. Flere passasjerer på eksisterende ruter gir økte inntekter for fylkeskommunen. Dette øker sannsynligheten for å kunne opprettholde rutene – og til og med gi mulighet for å etablere et bedre tilbud for Nordlands innbyggere. Her er Lofotekspressen, Nordlands lengste bussrute, et godt eksempel. Denne ruta er utvidet slik at det nå er 2 daglige avganger hver vei hele året mellom Å og Narvik. I sommer går det 4 daglige avganger. Det er mulig på grunn av inntektene fra turister.