1. Interpellasjon fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Skal samferdsel og reiseliv gå hånd i hånd langs Verdens Vakreste Kyst - Nordland

Les dokumentene tilhørende denne saken

Når fylkesrådet i Nordland sier at naturbasert reiseliv lang verdens vakreste kyst skal være satsingsområde, kan ikke fylkesrådet samtidig redusere fergeanløpene, legge ned flere hurtigbåtanløp og fjerne ekspeditører. Skal vi bygge ned eller skal vi bygge opp reiselivet langs Nordlandskysten – er den en gulljuvel eller en utgiftspost?

Langs hele Nordlandskysten har vi en rekke levende lokalsamfunn med fastboende, hyttefolk, turister og næringsaktører. Det er samspillet mellom disse gruppene som gjør lokalsamfunnene levende og livskraftig. Det blir helt feil og skille gruppene fra hverandre. Da samferdselskartet ble vedtatt i fylkestinget i oktober 2017 ble det lave antall fastboende brukt som et argument for å kutte anløp og ikke næringsstruktur. Man burde heller se på at den sterke veksten innen reiseliv vil kunne gi Nordland et stort antall nye arbeidsplasser og verdiskapning.

Naturen vi har langs Nordlandskysten med majestetiske fjell og øyer med levende lokalsamfunn, har meget stor attraksjonskraft hos mange som i dag bor i befolkningstette områder og storbyer. Nordlandskysten er en av de få pustende lunger med frisk i luft i verden. For oss nordlendinger, som bor her, er det ikke alltid så lett og se, men mange internasjonale turister får nesten en «utenom-kroppen» opplevelse av sanseinntrykk naturen gir her på kysten.

Den vedtatte reiselivsstrategien i Nordland har klare ambisjoner på dette feltet og for å gjennomføre disse ambisjonene i praksis, må fylkesrådet i Nordland la Næringsavdelingen være samsnakket med Samferdselsavdelingen. Skal reiselivsnæringen utvikle Nordlandskysten må man først ha produktet. Det kritiske element i produktet er samferdsel og reisemuligheter, og ikke minst forutsigbarhet. Deretter kan man gå ut og selge produktet og så vil turistene komme. Vi må derfor tenke strategisk og langsiktig; vi må tørre og satse. NEXens sommer rute med øyhopping fra Bodø og Sandnessjøen til Myken er en viktig og riktig satsning i så måte. Denne vellykkete satsningen skal fylkesrådet virkelig ha honnør for. Nå er det viktig å gjøre denne ruten permanent i årene fremover, utvide perioden, ta med helgene og øke opplevelsene ombord.

Man kan ta eksemplet Støtt hvor ferga ble vedtatt nedlagt av flertallet av fylkestinget. En bærebjelke ble borte som er fundamentalt for at Støtt-samfunnet skal kunne fungere. Ferga er avgjørende for dieselleveranser, håndverkere, renovasjonsbiler og befolkningens biltrafikk generelt til/fra øya. Den ble tatt fra dem parallelt med at Støtt er i sterk utvikling innenfor reiseliv og tilflytting av fastboende og hytteeiere.

Samtidig vil fylkesrådet ha ekspeditørfrie havner hvor resultatet kan bli en kollaps i godstransporten for enkelte samfunn. Alle kan ikke ta imot forsendelser av byggevarer og lignende med truck og hjelm på kaia. Håndverkeren som har sendt dette kan ikke samtidig ta imot det da det er umulig å være på to steder på samme tid. Ekspeditørenes rolle er kritisk viktig for å ivareta gods inn/ut fra øyene. Forsvinner ekspeditørene, dette bindeleddet i den fysiske logistikken og med sine oppbevaringshus, stopper også næringslivets og befolkningens vareleveranser og videre byggeaktivitet. Antallet kanselleringer øker også uten ekspeditør på kaia.

Den siste månedens utvikling viser at fylkesrådet i Nordland vil at;

  • Fra og med 20/10 vil ikke Nordlandsekspressen ta gods mellom Ørnes og Støtt. Dette med litt over en ukes varsel. Årsaken er at Nordlandsekspressen har knapp rute, lasting på Ørnes og lossing på neste anløp tar tid, anløpet på Støtt er behovsanløp og behovsanløp skal ikke utløses av gods, samtidig som det går godsførende lokalbåt med flere avganger per dag (morgen og ettermiddag) på strekningen som kan frakte de varene det er behov for fra Ørnes. I tillegg kan Kystgodsruta frakte gods til øya, også større enheter, både sørfra og nordfra.
  • Endringen påvirker ikke muligheten for å sende gods fra Bodø til Støtt med Nordlandsekspressen, fordi dette er eneste daglige godsforbindelse fra Bodø. Kystgodsruten er også der et billigere alternativ, men den går bare 3 ukentlige turer.

 

Jeg vil stille følgende spørsmål:

1. En endring på så kort varsel, er dette i tråd med god dialog med berørte aktører og er det gjennomført konsekvensanalyser før endringer settes i verk?

Det henvises til godsførende lokalbåt Skartind, som anløpes uten ekspeditør. Mottaker må møte opp selv å hente sitt gods dvs. når mottaker er på reise og ikke på øya stopper all godsflyt. Hvem skal ringe og spørre når mottaker er hjemme? Håndverkere må sende ut materiell og kan ikke ha egen bil ut dit samtidig som de har ingen mottaker. Videre er det ikke praktisk mulig for de fleste å ta imot store forsendelser, byggevarer m.m. da ingen har truck eller lastebiler. Bruk av lastekran krever verneutstyr og opplæring for den som tar imot. Det er regler ombord som tilsier at mannskapet kan ikke forlate båten for å håndtere gods på land.

Når man sammenholder at fergen ikke lengre går til Støtt og denne godsflyten med bil er borte, og det i tillegg kun har ekspeditørløse anløp av Skarstind, blir summen slik at Støtts utvikling stoppes. Når kjøp av varer og tjenester ikke kan gjennomføres fra Ørnes, noe som innebærer en nærmest lammelse av godsflyten inn til Støtt, vil det gi konsekvenser. Det er allerede satset 18-20 millioner på Støtt i nært samarbeid med Innovasjon Norge. Kulturminnefondet og Nordland Fylkeskommune. Planlagte kritisk viktige investeringer i videre utvikling av reiselivsanlegget på Støtt må nå legges på is da man er avhengig av løpende daglige leveranser fra byggenæringen og håndverkere på Ørnes.

1. Er fylkesrådet enig i vår vedtatte reiselivsstrategi og forstår fylkesrådet hvilke dramatiske konsekvenser ekspeditørløse anløp og ikke-godsførende båter vil ha for videre investeringer innen reiselivsnæringen både på Støtt og andre attraktive øyer på Nordlandkysten? Skal vi bygge opp eller skal vi bygge ned Verdens Vakreste Kyst?

 

Fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen svarer:

Fylkesordfører,

Det gjøres alltid vurderinger av konsekvenser før større eller mindre endringer iverksettes. Fylkesrådets vurdering er at denne endringen er av mindre karakter da lokalbåten betjener øya flere ganger daglig og er godsførende.

Lokalbåten mellom Støtt og Ørnes ble, for en stund siden, flyttet til fergekaien. I den forbindelse ble det gjort avtale med operatør om at de kontakter mottakere av gods før utlevering skjer. Denne praksisen fungerer etter vår formening godt for alle berørte parter. Det er fortsatt mulig å frakte gods med sørgående Nordlandsekspress, og kystgodsruten har i tillegg flere ukentlige anløp som ivaretar større fraktoppdrag, herunder også biltrafikk til og fra Ørnes.

Fylkesrådet mener at Støtt har hatt og fortsatt har et tilfredsstillende tilbud, både for gods- og persontransport.

Fylkesordfører,

De nye sommerrutene hadde 15 000 reisende i sommer. Samtidig har det også vært økning i antall passasjerer på helårsavgangene i Nordlandsekspressen. Denne satsningen har vært en del av en strategisk tenkning som omhandler både næring, samferdsel og ikke minst samfunnsutvikling. Fylkesrådet ønsker å øke inntektene på kollektivtilbudet I Nordland. Dette er helt nødvendig når vår økonomiske situasjon endres så dramatisk gjennom reduserte overføringer fra staten. Ved å stimulere nye passasjergrupper til å benytte seg av kollektivtilbudet bidrar vi til et trygt og bærekraftig tilbud som også kan gi sårt tiltrengte inntekter.

Fylkesordfører,

Fylkesrådet er uenig i premisset i spørsmålet i interpellasjonen, da vår satsning på reiselivet har bidratt til økte inntekter og muligheter for investering hos reiselivet. Støtt Brygge har økt sin omsetning med hele 50 % siden i fjor. Innehaver av Støtt brygge er selv ikke i tvil om at sommerruta har vært et viktig bidrag til veksten. Blant annet har mange dagsturister og grupper kommet til Støtt Brygge med den nye ruta. Støtt Brygge økte også sin overnattingskapasitet før årets sesong. Vi skal være med å sikre fortsatt aktivitet og utvikling langs kysten i Nordland. Reiselivssatsingen vår bidrar til nettopp dette. Derfor viderefører vi sommerrutene i årene som kommer. Samtidig er det slik at de økonomiske utfordringene er høyst reelle.

Fylkesordfører,

I fylkekommunens budsjett for 2019 er det blant annet vedtatt at: «Det skal benyttes egne båt/ferjekaier i den utstrekning det er mulig, og det skal igangsettes et arbeid for å redusere kostnadsnivået for anløp generelt, herunder styrke kommunenes rolle.»

Derfor mener fylkesrådet det er rikitg prioritering å benytte egne kaier og ekspeditørfrie anløp på de stedene det er mulig uten at konsekvensene blir for store.

Alternativet til besparelser på kai- og ekspeditørkostnader vil i hovedsak være reduksjon i rutetilbudet. Dette er noe vi prøver å unngå.

Ansvarlig

Beate Bø Nilsen
Gruppeleder (H)