1. Interpellasjon fra Thomas Johansen, MDG - Spillemiddelkrav til nye kunstgressbaner

  Gummigranulat i kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Ifølge klima- og miljødepartementet lekker inntil 5000 tonn mikroplast fra norske kunstgressbaner hvert år.

  Til nå har fokuset vært på å forhindre avrenning fra banene. Miljøpartiet De Grønne ser fram til at vi får på plass en ny forskrift som bidrar til å forhindre spredning. Samtidig er det ikke nok å redusere forsøplingen i etterkant. Beregninger viser at spillerne selv drar med seg opptil 65 tonn granulat i året. Disse fanges ikke opp av fysiske tiltak for å hindre spredning rundt banene.

  Mange norske kommuner, blant annet Bodø, har sagt nei til nye baner med miljøskadelig innfyll. Miljøvennlige løsninger finnes allerede på markedet. Blant annet har Råde IL i Østfold allerede etablert en bane med sand som innfyll som har vist seg å fungere godt til helårsbruk.

  Vi i De Grønne mener det er på tide at fylkeskommunen bidrar til utviklingen ved å stille krav til nye anlegg ved tildeling av spillemidler, slik fylkestingene i både Akershus og Østfold har gjort tidligere.

  Forslag til vedtak:

  1. Fylkestinget ber fylkesrådet raskest mulig legge fram en sak med sikte på å stille miljøkrav ved tildeling av spillemidler til nye kunstgressbaner i Nordland.
  2. Fylkestinget ber fylkesrådet oppfordre samtlige kommuner i fylket til å vurdere miljøvennlige alternativer til baner med innfyll av oppmalte bildekk (SBR- gummi).

   

  Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi svarer:

  Fylkesordfører,

  Fylkesrådet er opptatt av å ta vare på et rent naturmiljø og utfordringer knyttet til forurensing fra idrettsbaner med gummigranulat. Det har vært et stort fokus på dette miljøproblemet de siste årene og fylkesrådet er kjent med at mange baneeiere allerede er blitt flinke til å samle opp granulatene.

  Fylkesrådet la i høst fram en sak for fylkestinget om forslag til forskrift for håndtering av gummigranulat fra Miljødirektoratet. Her stilte fylkestinget seg positiv til et regelverk som skal hindre utslipp og spredning av mikroplast fra idrettsbaner.

  Høringsfrist var 31. oktober. Behandlinga videre er forventa ferdig ca. august 2020. Da har forskriften vært i Miljødepartementet og Kulturdepartementet, og blitt behandla både i forhold til miljø- og idrettsfaglige spørsmål.

  Per i dag virker det ikke som det finnes fullgode alternativer til gummigranulat.

  Det gjenstår også en del tid og arbeid med å innhente og evaluere erfaringer fra andre typer innfyll i kunstgress. Sand ble brukt i de første kunstgressbanene. I ballbinger som er beregna på barn og ungdom, bruker vanligvis sand som innfyll. I Nordland har vi en nylig anlagt ordinær bane i Vågan med kork. Her vil vi få erfaring med bruk i vårt klima og for ulike brukere.

  Fotballforbundet har redegjort for ulike tiltak for å redusere spredning av granulat på nye, rehabiliterte og eksisterende kunstgressbaner. Hensikten er å ivareta kunstgressbanene med hensyn til miljø, kvalitet og økonomi. Det anslås at skisserte tiltak kan redusere utslippene med opptil 98 %. Baneeiere og kommuner har vært aktive for å søke informasjon.

  Senter for Idrettsanlegg og Teknologi ved NTNU i Trondheim har nettsiden «Gode idrettsanlegg». Senteret jobber godt overfor anleggseiere, idretten, kommunene og andre aktører for idrettsanlegg. Denne uka er fotballforbundets veileder for miljøtiltak lagt ut.

  Fylkesrådet vil forsette arbeidet med oppfordre kommuner og søkere om å velge miljøvennlige alternativer som innfyll i kunstgressbaner fram til nye nasjonale miljøkrav er på plass. Vi arrangerer årlige samlinger med kommunale saksbehandlere for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader hvor denne problematikken blir tatt opp. På noen samlinger er også idrettslag og andre aktører invitert. Veiledning foregår også gjennom hele året til kommuner, søkere og andre berørte parter.

  Ved rehabilitering av kunstgressbaner er det et krav om at det gamle dekket skal leveres til godkjent mottak. Kostnadene kan tas med i tilskuddsgrunnlaget. Det kreves også dokumentasjon på at det er levert til mottak når revidert regnskap legges fram.

  Fylkesrådet vil arbeide videre for at det med fordelingen av spillemidler i 2021 vil foreligge nasjonale miljøkrav som må følges for å kunne få tilskudd til nye idrettsanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg.

  Ansvarlig

  Fylkestingsrepresentant