4. Interpellasjon fra Geir Jørgensen, Rødt – Turistfiske

Les dokumentene tilhørende denne saken

Bakgrunn :

Hittil i år har tollvesenet beslaglagt over åtte tonn fiskefilet ved norske grenseoverganger. Dette er fisk som er tatt på land og forsøkt smuglet over grensa av såkalte turistfiskere som oppgir å ha vært på ferie hos oss. Beslagene viser at det bare er en liten del av fisken, øvre ryggfilet, loinsen, som blir tatt vare på. Tollvesenet sier selv at beslagene bare er , toppen av isfjellet, avdekket ved tilfeldige kontroller.

En stor andel av beslagene er tatt ved grenseoverganger i Nordland, og smuglerne har hatt opphold på turistfiskebedrifter i fylket. Her har de mulighet til å drive fritt fiske på blant annet truet kysttorsk, uer og kveite. Samtidig må våre egne kystfiskere som ligger til kai etter å ha fisket opp sin kvote, være vitner til et uregulert rovfiske, nærmest i industriell skala, på den samme ressursen som fiskerilovgivninga og kvotesystemet skal beskytte. Og de yrkesfiskerne som har en slik driftsform at de ror i sommerhalvåret, finner sine tradisjonelle fiskefelt okkupert av turistbåter. Disse arealkonfliktene har blitt hardere etter hvert som antallet turistfiskere øker i antall, år for år.

Det som i 2019 ser ut til å være ei betydelig økning i omfanget av fiskesmugling, kommer på tross av at bøtesatsene er doblet for denne type kriminalitet, og etter at det er innført registreringsplikt og krav om fangstrapportering. Det er i sammenhengen verdt å nevne at selv om bare tre av fire bedrifter har rapportert slik de plikter, så ble det ifølge offisiell statistikk fra Fiskeridirektoratet tatt på land over to millioner fisk i 2018.

Nå har Nordland Fylkes Fiskarlag, Kystfiskarlaget, Fiskarlaget Nord, Fjordfiskenemda og flere aktører langs kysten bedt regjeringa gripe inn med strenge tiltak for få regulert turistfisket. Og det er reist krav om utførselsforbud . Et enstemmig årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag vedtok nylig følgende: - Det tillates ikke at utenlandske turister tar med seg fisk ut av landet med mindre denne er kjøpt hos en fisker eller et fiskebruk og det kan dokumenteres.

Det er et krav som Rødt støtter, da beslagene og straffesakene viser at mye av det såkalte turistfisket viser seg å være organisert kriminalitet, og ingen av tiltakene som hittil har vært innført ser ut til å ha noen effekt. Så får heller turistfiskerne gjøre som turister flest – ta en fin opplevelse med seg hjem.

Spørsmål :

  1. Hva vil fylkesrådet / ansvarlig fylkesråd gjøre for å bekjempe den økonomiske kriminaliteten og smuglingen som følger i kjølvannet av det uregulerte turistfisket?
  2. Vil fylkesrådet/ ansvarlig fylkesråd støtte kravet fra Nordlands Fylkes Fiskarlag om utførselsforbud?
     

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø svarer:

Det er både en viktig og sammensatt problemstilling som interpellanten her tar opp.

Turistfisket er regulert gjennom forskrift om turistvirksomheter og forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.

Vi ser at utenlandske fisketurister smugler fisk i store mengder ut av landet. Ikke rart da at mange, og ikke minst fiskere og fiskeriorganisasjoner, ønsker en stopper for denne utviklingen. Også vi i Nordland fylkeskommune er sterkt bekymret for utviklingen. Derfor gikk vi i februar i år sammen med de andre nordnorske fylkeskommunene samt Sametinget og Vest-Finnmark regionråd om en felles uttalelse til NFD: «Ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling». I april ble bøtesatsene for fiskesmugling doblet. I ettertid ser vi at smuglervirksomheten bare fortsetter, og at økte bøter ikke har vært tilstrekkelig.

I fylkeskommunen er vi opptatt av næringsutvikling og arbeidsplasser, men samtidig også at de standarder og reglement som gjelder for den enkelte virksomhet blir fulgt. Fisketurisme er en typisk distriktsnæring, og en undersøkelse gjort i Finnmark viser at den representerer både seriøse og useriøse aktører.

Jeg er opptatt av at vi må komme til livs både fiskesmugling og ressursødeleggelse. Samtidig må vi ikke stelle oss slik at vi slår beina unna de seriøse aktørene. Fisken som turistene tar med seg over grensen må komme et sted i fra, og det må kunne gjøres enklere å få fjernet aktører i denne bransjen som driver regelrett ressurskriminalitet.

Det er lov å føre ut av landet dobbelt så mye fisk (20 kg), dersom den kommer fra et registrert turistfiskeanlegg. Det betyr at det også eksisterer uregistrerte turistfiskeanlegg. Disse anleggene er ikke underlagt noen form for plikter, hverken i forhold til rapportering av fangst eller informasjon om norske regler for turistfiske. Fylkesrådet vil arbeide for strengere lover og reguleringer av turistfiske og en forvaltning som sikrer at miljø og fiskebestander ikke overbelastes.

For godkjente anlegg bør det legges større vekt på stedlig kontroll fram til at turistfisket kommer i orden. Så må det også arbeides for et enda høyere bøtenivå ved ulovlig utførsel av fisk.

Jeg har forståelse for forslaget fra bl.a. Nordland Fylkes Fiskarlag om at utenlandske turister ikke skal tillates å ta med seg egenfanget fisk ut av landet i det hele tatt. Og videre at fisk de eventuelt ønsker å ta med seg til sitt hjemland må kjøpes fra fiskere/fiskebruk. Dette vil kunne løse mange av utfordringene knyttet til ressursuttaket. Det som likevel gjør meg usikker med dette forslaget er hvorvidt det kan bety kroken på døra for seriøse fisketuristanlegg som er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kystsamfunn.

Det er fortsatt statlige myndigheter som har ansvaret for å påse at utenlandske fisketurister følger gjeldende bestemmelser. Som næringsråd ønsker jeg på nytt å ta opp situasjonen nasjonalt – gjerne sammen med næringsorganisasjoner, fylkeskommuner langs kysten, sametinget og andre samarbeidsparter. Det er i alles interesse å få kontroll på ressursuttaket og sikre kystfiskebestandene for framtiden

Ansvarlig

Geir Jørgensen
Fylkestingsrepresentant - Rødt