4. Interpellasjon fra May Valle, V - Bring oss i front

Prosjektet Bring oss i front har pågått helt siden 2017 uten at man kan vise til noen resultat. Nå har vi mottatt den såkalte Kaupangrapporten som avdekker en rekke svakheter med dagens organisasjon og antyder et innsparingspotensiala på 100 millioner pr år. Dette er særlig interessant i disse budsjett-tider.

I rapporten hevdes det også organisasjonens digitale løsninger ikke er tilfredsstillende. Det er ikke bare de enkelte etatene som operer i silo, men de interne dataprogrammene kommuniserer heller ikke med hverandre, etter det jeg forstår. Dette fører til ineffektivitet. Skanning av faktura fra tannlegene for så å legges inn i økonomiplanprogrammene, høres unektelig avleggs ut.

  1. Hvordan vil Kaupangrapporten bli fulgt opp i fremtiden?
  2. Hvor raskt ser man for seg at man kan foreta innsparingspotensialet som ligger også i forslaget til en parlamentarisk styreform?
  3. Vil fylkesrådet be om en vurdering ut fra politisk styring etter fylkesutvalgsmodell?

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer:

Prosjektet Bring oss i front skal bidra til at Nordland fylkeskommune skal være en god og relevant samfunnsutvikler, og at organisasjonen som helhet ivaretar oppgaver og tjenestetilbudet på en effektiv og god måte. I tillegg skal Bring oss i front bidra til en del av de tilpasningene til vår nye økonomiske virkelighet som er nødvendig. Som kjent blir de økonomiske rammene trangere i denne perioden enn de har vært tidligere.

Alle organisasjoner må fra tid til annen ta en gjennomgang for å se til at de er relevante og godt organisert for å ivareta de oppgavene de har ansvaret for. Det har også dette fylkesrådet tatt initiativ til som en del av Bring oss i front ved å bestille en rapport av Agenda Kaupang. Den første rapporten fra Agenda Kaupang foreligger nå. Den viser at det finnes et potensial for forbedring på flere områder, og at en del av de økonomiske innsparingene kan løses gjennom digitalisering og effektivisering.

Arbeidet med å følge opp rapporten er i gang. Digitaliseringsstrategien – som vi behandler på dette fylkestinget - og ny organisering av etatene er en del av arbeidet. Det utarbeides også i disse dager en plan for å komme i gang med en rekke delprosjekter rett over nyttår. Mye av gevinstuttaket vil skje gjennom organisering i neste fase, der det blant annet vil fokuseres på en mer effektiv oppgavefordeling og bedre samordning.

Oppfølging av digitaliseringsstrategien og konkretisering av tiltak som kan effektivisere arbeidsoppgaver raskt vil ha prioritet, men vi må også gjennomgå tiltak som må påregnes å først gi resultater på noe lengre sikt. Disse organiseres som delprosjekter under Bring oss i front.

Vi står overfor store utfordringer – mer omfattende enn de fylkeskommunen har måttet håndtere tidligere. Men fylkesrådet er trygg på at vi skal møte disse utfordringene med gode, framtidsrettete løsninger – som både bidrar til utvikling og vil gi et godt tjenestetilbud. Det arbeides også for å finne løsninger som fungerer for de som eventuelt blir berørt av de endringene som blir iverksatt. Dette gjelder eksternt for lokalsamfunnene og internt for ansatte i organisasjonen. Eksternt skjer dette i god dialog med kommunene og næringslivet og internt i et godt samarbeid med de tillitsvalgte.

Jeg vil understreke at en del av Bring oss i front sine målsettinger også er å øke fylkeskommunens inntekter for å styrke handlingsrommet for å gi tilbud og utvikling til Nordlandssamfunnet. Dette skal vi blant annet gjøre ved i større grad benytte oss av ved å søke finansiering fra nasjonale og internasjonale programmer til mer av det utviklingsarbeidet vi ønsker for Nordland.

Når interpellanten spør om parlamentarisme som styringsform, fylkesordfører, tillater jeg å minne om at styringsformen sist ble vedtatt av Fylkestinget i oktober 2018 i sak 135/2018. I denne saken ble det gjort grundig rede for en rekke ulike forhold knyttet til valg av styringsmodell, herunder også de økonomiske forholdene.

Agenda Kaupang har blitt bedt om å vurdere forskjellige modeller for organisering av fylkeskommunen. Det har ikke blitt lagt noen begrensninger i oppdraget til dem, verken når det gjelder antall medlemmer av fylkesrådet eller antall etater. Forslagene fra Agenda Kaupang, både når det gjelder organisering og når det gjelder innsparingspotensial, vil bli behandlet av fylkesrådet i tiden som kommer. Vi vil først se på den overordnede organiseringen av fylkeskommunen, og deretter vil vi se på mulighetene for samordning og effektivisering.