5. Interpellasjon fra Bente Anita Solås, H - Nytt øvingsfartøy til Vest-Lofoten videregående skole

 

 

Les dokumentene tilhørende saken

5. Interpellasjon fra Bente Anita Solås, H - Nytt øvingsfartøy til Vest-Lofoten videregående skole. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarte

Nordland fylke er stor på fiskerinæringa. Dette er vi stolt av. Mange har startet med to tomme hender og arbeidet seg opp slik at de til slutt har skapt mange arbeidsplasser langs kysten vår. Verdier har blitt skapt i enormt mange år, og deretter delt slik at vi har fått økt velferd her hos oss. I dag er det et fantastisk stort kvantum av fisk som eksporteres ut til verdensmarkedene, og norsk økonomi har vokst som følge av fiskeriet som skjer og har skjedd gjennom historiens løp her nord. Fiskerinæringa er helt avgjørende for oss. Lofot- og Vesterålsregionen representerer i så måte en uvurderlig verdiskaping i samfunnet vårt.

For at fiskeriet skal utvikle seg og være bærekraftig også inn i fremtiden, må Nordland fylkeskommune både prioritere og investere i denne næringa ved å sikre god kompetanse og utdanning. Det er vår plikt å ta dette ansvaret innenfor den videregående skolen.

Fiske og fangst samt maritim utdanning ved Vest-Lofoten videregående skole er en av fylkeskommunens fagutdanninger med lengst tradisjon og historie. Alt undervisningsutstyret tilknyttet utdanningene er ikke blitt fornyet og oppgradert i tråd med utviklingen i næringen.

Dette gjelder blant annet skolens øvingsfartøy, hvor fylkeskommunens administrasjon i FT-sak 173/2018, Investeringsprosjekter uten bevilgning, skriver følgende: «Skolens øvingsfartøy dekker ikke dagens krav til et moderne øvingsfartøy».

Fiskerinæringen er nå inne i en rivende utvikling både med hensyn til fangstteknologi og på flåtesiden.  Samtidig er inntjeningen i næringen god og rekrutteringen til yrket økende.  I denne situasjonen er det sterkt beklagelig at fagutdanningen til yrket ikke har oppdaterte og moderne undervisningshjelpemidler, blant annet et funksjonelt og moderne øvingsfartøy.

Det fremgår også av ovennevnte fylkestingssak at skolens eksisterende øvingsfartøy står overfor store kostander til reparasjon og klassing, i størrelsesorden 10 – 15 millioner kr.

 

Mitt spørsmål til fylkesråden er derfor følgende:

  • Hva har fylkesrådet planlagt med hensyn til utskifting av M/S «Skårungen» ved Vest-Lofoten videregående skole?
  • Når vil en slik nødvendig utskifting til et moderne og tjenelig øvingsfartøy for skolen være gjennomført?

 

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer:

Fylkesordfører.

Fylkesrådet er klar over utfordringene knyttet til øvingsfartøyet Skårungen og dets tilstand, og dette er en sak som vi har arbeidet med over tid.

Det vises til FT-sak 173/2018 Økonomiplan 2019-2022 der det fremkommer at Skårungen er en trebåt bygget i 1977, og at den skal til hovedklassing i 2020. Klassifisering av båten betyr at et klassifiseringsselskap godkjenner at båten følger selskapets krav med hensyn til sertifisert utstyr, krav til besetning, og båtens generelle tilstand. Dette er lovpålagt for at Skårungen skal få sitt driftssertifikat fornyet.

De senere år har er det blitt avdekket en rekke mangler ved båten, og vi ser også at den heller ikke dekker dagens krav til et moderne øvingsfartøy. Kostnadene for reparasjoner og oppgraderinger er anslått til 10-15 mill. kr. Å kjøpe en brukt båt som dekker skolens behov, er anslått til å koste ca. 33 mill.

Fylkesrådet vil fortsette arbeidet med å skaffe finansiering til kjøp av båt i 2020. Fartøyet ønskes finansiert over fremtidige inntekter fra opplæringstillatelse. Dersom ikke finansiering av kjøp av båt er på plass i budsjettet for 2020, må Skårungen oppgraderes for en betydelig sum for å tilfredsstille dagens krav. 

Ansvarlig

Bente A Kristensen Solås
Høyre