7. Interpellasjon fra Joakim Sennesvik, H - Lærernes kompetanse i videregående opplæring i Nordland

 

Les  dokumentene tilhørende saken

7. Interpellasjon fra Joakim Sennesvik, H - Lærernes kompetanse i videregående opplæring i Nordland. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarte

   

Den viktigste faktoren for elevenes læring i skolen, er læreren. Nøkkelen til kunnskap i skolen ligger i at vi har godt kvalifiserte lærere.

En av Solberg-regjeringens største satsninger siden 2013 er «Lærerløftet». Målet med “Lærerløftet”, er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Flere tiltak har blitt gjort innenfor «Lærerløftet», blant annet har man tredoblet antallet lærere som får mulighet til å ta videreutdanning, slik at over 5000 lærere årlig nå får tilbudet. Lærerutdanningen er gjort om til en master, og det er innført flere kompetansekrav. Alt dette bidrar til å styrke læreryrket.

Resultatene i videregående skole går fremover, både nasjonalt og i Nordland. Den siste skolebidragsindikatoren viser at skolene i Nordland er gode når det kommer til å løfte elevenes læring i forhold til hva forutsetningene skulle tilsi. Dette er positivt, men vi har enda mye å gå på for å bygge en enda sterkere kunnskapsskole i Nordland.

Kostra-tall fra 2018 viser at 23,6 % av undervisningspersonellet innenfor videregående opplæring i Nordland har både lang høyere utdanning, og pedagogisk utdanning. Det tilsvarende tallet for landet for øvrig, er 30,6 % av lærerne. Her er resten av tallene:

Tallene er interessante, men gir oss bare et høyst overordnet bilde av hvilken kompetanse lærerne i videregående opplæring har.

Universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, med pedagogisk utdanning

Nordland fylkeskommune

23,6

 

Landet

30,6

Universitets-/høgskoleutdanning høyere nivå, uten pedagogisk utdanning

Nordland fylkeskommune

3,7

 

Landet

5,4

Universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, med pedagogisk utdanning

Nordland fylkeskommune

59,3

 

Landet

50,8

Universitets-/høgskoleutdanning lavere nivå, uten pedagogisk utdanning

Nordland fylkeskommune

6,8

 

Landet

7,1

Videregående utdanning eller lavere

Nordland fylkeskommune

6,7

 

Landet

6,1

 

 

Spørsmål til fylkesråd for utdanning:

  • Hvor mange ufaglærte jobber i dag som lærere i videregående opplæring i Nordland?
  • Hvordan kan vi sikre at flest mulig av lærerne våre har den riktige kompetansen i fremtiden?

 

Forslag til vedtak:

Fylkestinget ber om en sak om kompetansen hos lærerne i videregående opplæring i Nordland fylkeskommune. Saken skal inneholde en oversikt over hvordan situasjonen er i dag, blant annet antallet ufaglærte i skolen, og forslag til hvordan vi kan sikre at vi har flest mulig lærere med riktig kompetanse i fremtiden.

 

 

 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer:

Fylkesordfører.

Det er opplæringsloven som regulerer kompetansekravene for tilsetting i videregående skole. Loven gir anledning til å tilsette fast på vilkår. Det vil si at om en ansatt ikke fyller lovens krav fullt ut, kan det avtales at vedkommende fullfører manglende utdanning innen avtalt tid. Dette kan for eksempel gjøres ved tilsetting av en fagutdannet elektriker som mangler pedagogikk eller yrkesteori. En lærer som tilsettes i videregående er derfor ikke ufaglært, men kan få tilsetting som «lærer uten godkjent utdanning». Søkere som oppfyller lovens krav går alltid foran ved tilsettinger.

Høsten 2018 var det 159 av ca. 1 700 lærere som manglet pedagogisk utdanning.56 av disse har mastergrad og 103 har bachelorgrad. Antallet uten pedagogisk utdanning har gått jevnt ned fra 2015. Jeg vil presisere at disse ikke er ‘ufaglærte’. De har fagkrets og fagkompetanse for områdene de underviser i, og er i ferd med å gjennomføre påkrevd pedagogisk utdanning.

Høsten 2018 hadde vi i tillegg 101 ansatte som verken har fullført godkjent grad eller pedagogisk utdanning, det vil si 5,9 %. 68 av disse jobber heltid, mens 33 er deltidsansatte. Dette tallet ligger prosentmessig på tilnærmet landsgjennomsnitt. Flere av disse er nytilsatte som har avtale om å fullføre pålagt kompetanse innen et gitt tidsrom.

Utdanningssektoren gjennomfører regelmessige kompetansekartlegginger, og det skal gjennomføres ny kartlegging i 2019. Nordland fylkeskommune ønsker å prioritere lærernes kompetanseutvikling gjennom å være aktiv i forbindelse med «Kompetanse for kvalitet» og «Yrkesfaglærerløftet». Vi har mange deltakere på stipend- og vikarordninger. I tillegg har vi egne fagsamlinger for lærere. I forbindelse med ny yrkesfagstruktur og nye læreplaner vil det være behov for ytterlige fokus på disse områdene. På bakgrunn av kompetansekartleggingene vil det bli utarbeidet tiltaksplaner for kompetanseutvikling i sektoren.

Utdanningsråden vil komme tilbake til fylkestinget med dette.

 

 

Ansvarlig

Joakim  Sennesvik
Fylkestingsrepresentant - Høyre