8. Interpellasjon fra Elizabeth Åsjord Sire, H - Anonym retting av større prøver og innleveringer

 

 

Les dokumentene tilhørende saken

8. Interpellasjon fra Elizabeth Åsjord Sire, H - Anonym retting av større prøver og innleveringer

Elevorganisasjonen har flere ganger tatt til ordet for å få innført anonym retting av prøver. Det er et tiltak som er enkelt å gjennomføre, samtidig som det ikke trenger å koste mye. Elever vil også være sikker på at den karakteren de får, er den de fortjener. 

Man skal heller ikke ta for gitt at noen elever opplever urettferdigheter. I elevundersøkelsen 2018–19 svarte 2% at de mobbes av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere, og det er ikke akseptabelt. Å gi elevene full trygghet i at store prøver og innleveringer er karakterer som settes rettferdig, skulle egentlig bare mangle. 

Spørsmål: 
Er fylkesråden villig til å ta initiativ for anonym retting av store prøver og innleveringer ved videregående skoler i Nordland?

Forslag til vedtak:
Fylkestinget ber om en sak som utreder innføring av anonym retting av store prøver og innleveringer.

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer:

Fylkesordfører.

Dette temaet har vært tema i samarbeidsmøter med Elevorganisasjonen inneværende år. De ønsker at noen av våre skoler skal forsøke med anonym prøvevurdering. Utdanningssjefen orienterte da om hva som har vært gjort i andre fylker (Møre og Romsdal og Rogaland), og hvilke erfaringer de har hatt. Møre og Romsdal fant ingen signifikant forskjell mellom anonym vurdering og normal vurdering. Rogaland fant en svak negativ effekt i sitt forsøk. Begge fylkene har nå avviklet forsøkene og konkludert med at denne ordningen ikke hadde den ønskede effekten.

Anonym vurdering vil pålegge skolene mye administrasjon i forbindelse med avvikling av prøver. Nordland jobber for tiden hardt med å utvikle undervisningsvurdering, og framover vil det bli mye fokus på Fagfornyelsen og implementering av ny overordnet del og nye læreplaner. Fylkesråden i samråd med utdanningssjefen ønsker derfor ikke å gå videre med forsøk på anonym vurdering på dette tidspunkt.

Elevorganisasjonen har selv spilt inn at en annen mulighet kan være kryssretting av prøver. For eksempel kan lærere med jevne mellomrom rette prøver for hverandres elever. Dette vil kunne bidra til at lærerne jevner ut karaktersettingen, slik at elevene opplever likt nivå på denne. En slik ordning kan bidra til at elever som opplever at de vurderes urettferdig, også får vurdering av andre lærere. Det vurderes om kryssretting kan være tema på elevrådskontaktsamlingen til høsten, slik at elevrådskontaktene kan støtte elevrådene i å jobbe fram ordninger på egen skole.