Fylkestingets 2. samling - 10.-11. april 2019 - Fru Haugans Hotel, Mosjøen

Foreløpig program

Innreise tirsdag 9.april ettermiddag/kveld, eventuelt onsdag morgen.

Frist for innlevering ev tema for muntlige spørsmål tirsdag 9. april kl.20.00.

ONSDAG 10. APRIL

Kl.09.50 - Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl.10.00 - Fylkestingets åpning

                Ordfører i Bindal kommune Britt Helstad hilser fylkestinget

                Ungdommens fylkesråd ved Oda Regine Elvenes hilser fylkestinget

                

            Årsmelding fra:

Redegjørelse fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik - Nasjonal transportplan 2022-2033

Kl.11.30 - Gruppemøter

Kl.13.00 - Lunsjpause

Kl.14.00 - Komitemøter

Kl.15.00 - Gruppemøter

Kl.16.30 - Komitemøter

Kl.17.30 - Gruppemøter, inkludert matpause

Kl.19.00 - Komitemøter

Kl.19.30 - Plenum settes

  • Spørreinstituttet, evt. saksbehandling

TORSDAG 11. APRIL

Kl. 08.30 - Frist for innlevering av uttalelser
                 Plenum settes

                 Debatt på redegjørelsen, forts. saksbehandling

Kl.11.30 - Gruppemøte for gjennomgang av uttalelser

Kl.12.00 - Lunsjpause

Kl.13.00 - Frist for signering av uttalelser
                Saksbehandling

Kl.16.30 - Matpause

Kl 17.00 - Fortsettelse saksbehandling

Fylkestinget forventes avsluttet torsdag ca.kl.22.00, men vil bli forlenget ved behov.

 

Saker som behandles ved denne samlingen

045/2019 - Muntlige spørsmål

046/2019 - Interpellasjoner

047/2019 - Skriftlige spørsmål

048/2019 - Uttalelser

049/2019 - Yrkesopplæringsnemndas årsmelding 2018

050/2019 - Omklassifisering to parseller E6 i Rana kommune

051/2019 - Høring - endring av luftfartsavgifter

052/2019 - Årsmelding 2018 Mobbeombudet i Nordland

053/2019 - Årsmelding 2018 Elev- og lærlingombudet i Nordland

054/2019 - E6 Helgeland nord – økning av fylkeskommunal garanti

055/2019 - Gjennomgang av bruk av seriøsitetskrav i fylkeskommunens anskaffelser

056/2019 - Åremålsordningen i Nordland fylkeskommune

057/2019 - Søknad program for folkehelsearbeid i kommunene 2019

058/2019 - Høring - forslag til fredning av Neptun Sildoljefabrikk - Hadsel kommune

059/2019 - Høring - Pumpe ved Sørfjord kraftverk - Tysfjord kommune

060/2019 - Kulturmiljøfredning av Henningsvær

061/2019 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

062/2019 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

063/2019 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

064/2019 - Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

065/2019 - Opplæring for fremtiden - Nettskolen i Nordland

066/2019 - Innspill - Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner

067/2019 - Tilbakemelding - Gjennomgang av ny distriktsindeks

068/2019 - Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven

069/2019 - Kjøp av Landanlegg for tilpasning til lav- eller nullutslippsdrift på ferjesambandene fv. 17 Vennesund-Holm og fv. 17 Horn-Andalsvåg

070/2019 - Statusrapportering - Utredning av kontrollutvalgets sekretariatsordning i Nordland fylkeskommune

071/2019 - Høring - Ny forskrift om råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom.

072/2019 - Høring - endring av vedtekter for KS - representasjon til fylkesmøter og landsting

073/2019 - Klimaregnskap for Nordland fylkeskommune 2017 og klimabudsjett 2020

074/2019 -  Høring - Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019:3 - Stoltenbergutvalget)

075/2019 - Etablering av ny fylkesvegadministrasjon - økonomiske konsekvenser og finansiering

076/2019 - Høring - Ny budsjett- og regnskapsforskrift

077/2019 - Redegjørelse fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik - Nasjonal transportplan 2022-2033

Ansvarlig

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor