Fylkestingets 3. samling - 17.-19. juni 2019 - Scandic Meyergården Hotel, Mo i Rana

Foreløpig program

Mandag 17. juni

Kl 08.55 - Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00 - Fylkestingets åpning

Ordfører i Vega kommune, Andrè Møller, hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ordfører i Hattfjelldal kommune, Harald Lie, hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ungdommens fylkesråd ved Benedicte Marie Finneide hilser fylkestinget

Fylkesrevisor Brynjar Gilberg - fremlegg av Revisors beretning, og Nummerert brev nr.6.

 

Prisutdelinger

Kl 12.00 - Gruppemøter

Kl 13.00 - Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og Fylkesrådslederen

Prisvinnerlunsjer

Kl 14.00 - Komitemøter

Kl 15.30 - Gruppemøte

Kl 16.30 - Matpause

Kl 17.00 - Komitemøter

Kl 19.00 - Gruppemøter

Kl 20.00 - Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime

Tirsdag 18. juni

Kl 09.00 - Komitemøte

Kl 10.30 - Utdeling av KS-medaljer

Orienteringer: 

  • Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø - Reiseliv

Muntlig spørretime, interpellasjoner, skriftlige spørsmål.

 

Kl 12.00 - Åpningen av «nye Rana museum» på Fjordsenteret

Lunsj for fylkestinget i Kafeen , omvisning Utstillingslokalene

Kl 12.45 - Offisiell åpning 

 

Kl 14.00 - Frist for innlevering av uttalelser

Forts. orienteringer:

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen - Kompetansestrategi for Nordland

Forts. muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Kl 16.00 - Matpause og gruppemøter

Kl 16.45 - Frist for signering av uttalelser

Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Kl 17.30 - Saksbehandlingen avsluttes

Kl 18.45 - Fotografering

Kl 19.30 - Fylkestingets avslutningsmiddag

Onsdag 19. juni

Kl 09.00 - Saksbehandling

Kl 12.00 - Utsjekking av rom

Lunsjpause

Kl 13.00 - Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles under dette fylkestinget:

078/2019 - Muntlige spørsmål

079/2019 - Interpellasjoner

080/2019 - Skriftlige spørsmål

081/2019 - Uttalelser

082/2019 - Revidering - Reglement for Nordland fylkestings kontrollutvalg

083/2019 - Nummerert brev nr. 6

084/2019 - Revidering av Nordland fylkeskommunes skoleskyssreglement

085/2019 - Handlingsplan for universell utforming 2018-2021 - status for gjennomføring

086/2019 - DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2018

087/2019 - Mer strategisk og funksjonell planstrategi for Nordland

088/2019 - Mineralstrategi for Nord-Norge

089/2019 - Høring – Ny fordelingsnøkkel til Den kulturelle skolesekken (DKS)

090/2019 - Melding om sykefravær 2018 i Nordland fylkeskommune

091/2019 - Nordland fylkeskommune - Revisjonsordningen

092/2019 - Opprettelse av lærlingeråd i Nordland

093/2019 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

094/2019 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

095/2019 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

096/2019 - Nullvisjon selvmord - status og veien videre

097/2019 - Opprettelse av nordnorsk filmkommisjon

098/2019 - Ny modell for fastsetting av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland

099/2019 - Rullering av Regional transportplan Nordland - Handlingsprogram 2018-2021

100/2019 - Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land

101/2019 - Skrova ferjekai – Opptak av kommunal oppstillingsplass til del av fv. 81

102/2019 - Ny yrkesfaglig struktur fra 2020 - orientering til Fylkestinget

103/2019 - Europeisk kulturhovedstad - arbeidet med endelig søknad

104/2019 - Høring- ny studiestedsstruktur for Nord universitet

105/2019 - Årsregnskap og årsberetning 2018

106/2019 - Omklassifisering av E6 i Vefsn kommune

107/2019 - Søknad «Tiltaksutvikling vold og overgrep – Program for folkehelsearbeid i kommunene»

108/2019 - Reglement for Nordland fylkesting - revidering

109/2019 - Reglement for godtgjørelse for fylkeskommunale ombud - revidering

110/2019 - Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2020-2023

111/2019 - Tertialrapport 1 - 2019

112/2019 - Høring - Statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn

113/2019 - TV-aksjonen NRK - CARE

114/2019 - Helgelandssykehuset 2025 - innspill til samfunnsanalyse

115/2019 -  Orientering fra fylkesråd for næring Ingelin Noresjø om reiseliv

116/2019 - Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om kompetansepolitisk arbeid i Nordland

Ansvarlig

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor