Fylkestingets første samling - 25.-27. februar 2019 - Radisson Blu Hotel, Bodø

Mandag 25.februar

Kl 08.50 - Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00 - Fylkestingets åpning

Kl 12.00  - Gruppemøter

Kl 13.00 - Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådsleder

Kl 14.00 - Komitemøter

Kl 15.30 - Gruppemøter

Kl 17.00 - Komitemøter

Kl 18.00 - Matpause

Kl 18.30 - Gruppemøter

Kl 20.00 - Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime

Habilitetsvurderinger

 

Tirsdag 26. februar

Kl 09.00 - Komitemøte

Kl 10.30 - Tematime – Fagskolen i Nordland

Kl 11.30 - Orienteringer: 

Kl 12.00 - Lunsjpause

Kl 13.00 - Frist for innlevering av uttalelser               

 Innovasjon Norge Nordland - presentasjon av årsrapport

Kl 13.30 - Debatt på redegjørelsene                 

                Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling

Kl 16.00 - Gruppemøter og matpause

Kl 16.30 - Frist for å signere uttalelser

                 Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling

Kl 19.00 Fylkestinget inviteres til NHOs skreimølje

 

Onsdag 27. februar

Kl 08.30 - Saksbehandling

Kl 12.00 - Utsjekking av rom og lunsjpause

Kl 13.00 - Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles under dette fylkestinget

001/2019 - Muntlige spørsmål

002/2019 - Interpellasjoner

003/2019 - Skriftlige spørsmål

004/2019 - Uttalelser

005/2019 - Endringer i komitesammensetning 2019

006/2019 - Fylkestingets møteplan for 2020

007/2019 - Årsmelding 2018 - Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

008/2019 - Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS

009/2019 - By- og regionsenterpolitikk - rapportering handlingsprogram 2018

010/2019 - Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2019

011/2019 - Vigo IKS - utvikling og erfaringer

012/2019 - Oppnevning av representant og varamedlemmer til representantskapet i Vigo IKS

013/2019 - Omklassifisering av to parseller E6 Helgeland Sør

014/2019 - Rv. 80 Bypakke Bodø – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

015/2019 - Fritak fra fylkestinget - Allan Ellingsen, Frp

016/2019 - Endring i styre, råd og utvalg 2019

017/2019 - Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 2018

018/2019 - Kontrollutvalget - Årsmelding 2018

019/2019 - Eierskapskontroll - Vigo IKS

020/2019 - Nummerert brev nr. 5 - Kontrollutvalgets oppfølging av fylkesrådets tilbakemelding

021/2019 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

022/2019 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

023/2019 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

024/2019 - Høring - Helgelandssykehuset 2025 - Rapport fra ekstern ekspertgruppen

025/2019 - Innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy

026/2019 - Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

027/2019 - Læreplassgaranti i Nordland

028/2019 - Karrieresentrene i Nordland - erfaringer, strategier og videre arbeid

029/2019 - Rønvikjordene - næringsarealer - avtale med Bodø kommune

030/2019 - Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA

031/2019 - Idrettsstrategi for Nordland 2018 - 2022 - Rullering

032/2019 - Rapportering på regionale planer og rullering av handlingsprogram i kultur, miljø og folkehelse

033/2019 - Intensjonsavtale algekonsortium

034/2019 - Kontrollutvalget - Rapport åpen høring - nytt hurtigbåt og ferjekart

035/2019 - Årsmelding Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

036/2019 - Revisjon Midt-Norge SA - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Vigo IKS

037/2019 - Bypakke Bodø fase 2

038/2019 - Høring - Forslag til nytt inntektssystem fylkeskommunene

039/2019 - Eierskap for båt og ferje

040/2019 - Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

041/2019 - Årlig redegjørelse til fylkestinget fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll

042/2019 - Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Bring oss i front

043/2019 - Orientering fra fylkesråd for næring Ingelin Noresjø om Regionale forskningsfond

044/2019 - Bodø som europeisk kulturhovedstad og Bodø Bodyscape fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes

Ansvarlig

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor