Fylkesting 13.-15.oktober Bodø

Fylkestingets åpning

Minneord for Alf Ivar Samuelsen

Guvernør Alexander Drozdenko fra Leningrad Oblast hilser fylkestinget

Ungdommenes fylkesting v/Isak Lichtwarck Bjugn hilser fylkestinget

Ordfører i Værøy kommune, Harald Adolfsen hilser fylkestinget

Orientering om "Nordland fylkeskommune økonomiske situasjon" v/ fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen

Redegjørelse om "Situasjon innenfor universitet- og høgskolesektoren" v/fylkesrådsleder Tomas Norvoll                                           
Redegjørelse om "Avvikling av fergetrafikken sommeren 2014" v/ fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo

Saksbehandling av FT-sak 104/2014 "TV-aksjon NRK Kirkens nødhjelp"

Orienteringer 

«Differensiert arbeidsgiveravgift og kompensasjonsordningen» v/ fylkesrådsleder Tomas Norvoll 

«Landbruksutdanning» v/ fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen

«Sosial ulikhet i helse» v/ fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen

«Prosessen rundt ny videregående skole i Bodø» v/ fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen

"Rapporten om Levekår og livskvalitet i Nordland 2014"  v/ fylkesråd for næring Arve Knutsen

Debatt på bakgrunn av redegjørelsen «Situasjon innenfor universitet – og høgskolesektoren»   

Debatt på bakgrunn av redegjørelsen «Avvikling av fergetrafikken sommeren 2014»
 

Spontanspørretimen - alle spørsmålene i samme klipp

1 Muntlig spørsmål fra Steinar Friis, Sp, til fylkesråd for næring Arve Knutsen Ringnot.

2 Muntlig spørsmål fra Marit Tennfjord, SV, til fylkesrådsleder Tomas Norvoll Kunnskap er den nye oljen / utsiktene for oljebransjen i nord, jfr.dagens nyheter NRK.

3 Muntlig spørsmål fra Richard Dagsvik, Frp, til fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fylkeskommunal sensur av offentlig debatt.

4 Muntlig spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp, til fylkesrådsleder Tomas Norvoll Samferdselsrådens håndtering av samferdselssaker i Nordland.

5 Muntlig spørsmål fra May Valle, V, til fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Bro fv 402 Onøy - Lurøy.

Skriftlige spørsmål

1. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Charterfond

2. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Busstranspost i Bindal

3. Spørsmål fra May Valle, V - Regionale konsekvenser ved endring av lufthavnstrukturen på Helgeland

4. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Fylkesvei 322- Leirskardalen

5. Spørsmål fra Linn Stemland, Rødt - Kunstprosjektet SALT

6. Spørsmål fra Torill Ø. Hanssen, Frp - Prioriteringer i Den kulturelle skolesekken

7. Spørsmål fra May Valle, V - Tilskudd Capia AS

8. Spørsmål fra May Valle, V - Tilleggsverv for fylkesråd

9. Spørsmål fra Steinar Friis, Sp - Oppdrettsnæringens store forbruk av kjemikalier til avlusing av laks

10. Spørsmål fra Arne Ivar Mikalsen, V - Ambulansetransport i lukket ferge


Interpellasjoner

1. Interpellasjon fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Utsett nedleggelsen av Hemnesferja

2. Interpellasjon fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Nei til salg av Cermaq

3. Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - KS og representantenes mandat

4. Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Anbud og samferdsel

5. Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Støtt opp om landbruksforskninga i Nordland

6. Interpellsjon fra Ann-Hege Leirvåg, Sp - Fergefri fremtid

7. Interpellasjon fra Ann-Hege Leirvåg, Sp - Driftsavvik på grunn av vær

8. Interpellasjon fra Allan Ellingsen, Frp - Fylkeskommunens ansvarsområde og uttalelser i media


Fylkesrådsleder Tomas Norvoll har ordet:


Spørsmål om habilitetAvslutning tirsdag 14.10

Uttalelser:
 


Saksbehandling:

 

094/14

Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

 

095/14

Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende behandling av oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget juni 2014

 

096/14

Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

 

097/14

Forvaltningsrevisjon - tilskuddsmidler i folkehelseavdelingen og kultur- og miljøavdelingen

 

098/14

Økonomiske forutsetninger for 2015-2018

 

099/14

Høring - forslag til endring i valgloven og valgforskriften

 

100/14

Forslag om fredning av Bodø jernbanestasjon, Bodø kommune

 

101/14

Omklassifisering av fylkesveger etter åpning av ny fv. 78 Halsøya - Leirosen inkl. arm Ømmervatn

 

102/14

Kommunenes Sentralforbund - fylkesmøte - landsting - nyvalg 2014-2015

 

103/14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede - suppleringsvalg 2014 - 2015

 

104/14

TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp 2014

 

105/14

Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Odd Eriksen, Ap

 

106/14

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift

 

107/14

Evaluering av ordningen med felles styre for fagskoler i helsefag

 

108/14

Status og framdrift helsefremmende skoler

 

109/14

Innspill til Reitenutvalgets rapport - Et bedre organisert strømnett

 

110/14

Høring - forskrift om forvaltning av bever

 

111/14

Nordland fylkesting - reduksjon antall fylkestingsrepresentanter fra oktober 2015

 

112/14

Varslingsordningen i Nordland fylkeskommune

 

113/14

Høring - Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

 

114/14

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak

 

115/14

Høring - Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen

 

116/14

Regional plan for Vefsna – fylkestingets behandling av FT-sak 071-2014

 

117/14

Vurdering av framtidig status for kommunal veg til Tollådalen i Beiarn kommune

 

118/14

Høring - bygging av Helligvær vindkraftverk - Bodø kommune

 

119/14

Høring NOU 2014:4 - forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

 

120/14

Nordnorsk råd

 

121/14

Høring - Endring av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover

 

122/14

Høring - Revisjon av vilkår for Røssågareguleringen - Hattfjelldal, Grane og Hemnes kommuner

 

123/14

Et nyskapende Nordland- Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 -2020 (før pause)

 

123/14

Et nyskapende Nordland- Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 -2020 (etter pause)

 

124/14

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015

 

125/14

Selskapskontroll - Nordland Næringsvekst AS

 

126/14

Privat forslag - Høstens streik i videregående skole - Marit Tennfjord, SV

 

127/14

Gjennomgang av Regional plan om små vannkraftverk

 

128/14

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen

 

128/14

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensing av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen (Stemmeavklaring)

 

129/14

Nordland fylkeskommunes finansforvaltning 2013 - Rapport fra fylkesrevisjonen

 

130/14

Høring - Utdanning og forskning i spesialpedagogikk - veien videre, rapport fra ekspertgruppen for spesialpedagogikk

 

131/14

Tertialrapport-II 2014