Fylkesting Svolvær 2. - 5. juni

Fylkestingets åpning

Ungdommens fylkesting har ordet, ved nestleder Jørgen Øyen Andersen

Ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen har ordet

Kulturinnslag

Helse Nord har ordet

Orientering «Kommuneproposisjonen 2015» v/fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen

Redegjørelse «Regional arbeidsgiveravgift» v/fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Orientering fra styre, råd og utvalg

Barentssekretariatets representantskap v/ Dagfinn Olsen

Distriktsprogramråd NRK Nordland v/ Sissel B. Jenssen

 

Debatt på redegjørelsen til fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regional arbeidsgiveravgift
 

Orienteringer:

«Resultat av Ung-data undersøkelsen» intro v/ fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen 
Presentasjon av resultater, Therese Andrews, Nordlandsforskning

«Levekårsundersøkelsen» intro v/fylkesråd for næring Arve Knutsen

«Senter for kunst og kultur i opplæringen» v/ fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen

Orientering Nordland kunst- og filmfagskole v/ rektor Aashild Grana

Habilitetsvurdering


Spontanspørretimen
 

1. Interpellasjon fra Jon Tørset, Sp -Om nasjonale turistveger i Nordland

2. Interpellasjon fra Marit Tennfjord, SV - Om mineralnæringa

3. Interpellasjon fra Richard Dagsvik, Frp - Samferdselsløsning for vegløse bygder i Hemnes kommune

4. Interpellasjon fra Marit Tennfjord, SV - Hvordan forholder - Nord-Norge seg til situasjonen etter regjeringens varslede kutt i overføringene til vår landsdel

5. Interpellasjon Grete Bang, Ap - Fergesambandet Forvik-Tjøtta

6. Interpellasjon fra Marius Jøsevoll - Økt kapasitet på Saltenpendelen

7. Interpellasjon fra Marius M. Jøsevold - Jentevakta

8. Interpellasjon fra May Valle, V - Nordland Næringsvekst AS – forvaltning av fylkeskommunale midler.

9. Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Oppdrettsplan, Tysfjord

10. Interpellasjon fra Linn Stemland, Rødt - hesteutdanning ved Mosjøen vgs avd


Spørsmål:

1. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp- Tunneler på fylkesveiene.

2. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 12 Båsmoen - Lillealteren

3. Spørsmål fra Johan Petter Røssvoll, Sp - Oppstart av bygging av gsv Båsmoen - Lillealteren Fv12 i Rana

4. Spørsmål fra Marius Hansen, H - Flytting av eksamen før russetiden

5. Spørsmål fra Steinar Friis -Nedlegging av Vg2 – kokk og servitørfag ved Vest-Lofoten videregående skole

6. Spørsmål fra May Valle, V - Bro over Holandsfjorden 

7. Spørsmål fra Hilde Skogsholm, SV - Framtidig struktur i UH – sektoren
 


Saksbehandling:

059/14 Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende behandling av oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget februar og april 2014.


060/14 Melding om vedtak etter kommunelovens §13

061/14 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget                                                                                                   

062/14 Årsberetning 2013 - Nordland fylkeskommune

063/14 Årsregnskap 2013                                                                                            

064/2014 Organisering og videre utvikling av OPUS i Nordland

065/2014 Utviklingsprogram Bodø - Statusrapportering 2013                                                                         

066/14 Kontrollutvalget - Årsmelding 2013                                                        

067/14 Retningslinjer for fylkeskommunale tilskudd til kulturbygg og formidlingsarenaer for kultur

068/14 Melding om sykefravær 2013 i Nordland fylkeskommune

069/14 Melding - samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

070/14 Strukturplansak - strategier for fremtidig struktur i videregående opplæring     

071/14 Godkjenning av Regional plan for Vefsna

072/14 Mobbeombudsordning i Nordland

073/14 Årsmelding for karrieresentrene i Nordland 2013

074/14 Høring av Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde

075/14 Nummererte brev nr. 1                                                                             

076/14 Krav om lovlighetskontroll FT-sak 047/14 – Ferjesambandet Svolvær-Skrova-Skutvik

077/14 Til høring – Konsesjonssøknad om spenningsoppgradering 132 kV Kraftledning Kvitfossen – Svolvær-Kleppstad- Fygle- Solbjørn i Vågan,Vestvågøy og Flakstad kommuner

078/14 Prosessen vedrørende avvikling av driften ved Bodin gård

079/14 Til høring - forslag om påbud om vinterdekk for tilhenger til bilsom har tillatt totalvekt over 3500 kg, samt løftbare aksler på bil og tilhenger til bil hver har tillatt totalvekt over 3500 kg mv     

080/14 Til høring – forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge 2014

81/14 Til høring – innføring av strukturkvoteordning for den minste kystflåten

082/14 Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting – Verdiskaping i Nord                

083/14 Tertialrapport-I 2014                                                                         

085/14 Til høring – Bygging av 5 små vannkraftverk i Bodø kommune- Øvre Mølnelva, Åslielva

086/14 Til høring – 8 kraftsaker i Rana kommune                                  

087/14 Til høring – Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler.

088/14 Til høring – Bygging av Øyfjellet vindkraftverk – Vefsn kommune

Uttalelser og sommerhilsen