Fylkestinget i Nordland 20. - 22. april 2015 nett-tv

 


Prisutdeling:

 

Orienteringer:

Friluftsliv – et av Nordlands store fortrinn v/ fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang

Skriftlige spørsmål

1. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Utbedring av Skaråsen på fv. 17
2. Spørsmål fra Siv Dagny Aasvik, Ap - Framtiden til Stokmarknes lufthavn
3. Spørsmål fra Johan P. Røssvoll, Sp - Bioøkonomiprosjekt
4. Spørsmål fra Kjell Sahl, H - Ny øvelsesbåt for Meløy videregående skole avd. Inndyr fiske/fangst

Interpellasjoner

1. Interpellasjon fra Marit Tennfjord, SV - Båtfylket Nordland
2. Interpellasjon fra Richard Dagsvik, Frp - Rentekompensasjon for bomvegprosjekt
3. Interpellasjon fra Mona Fagerås, SV - Videreføring av gode tiltak for redusert skolefrafall i Nordland

 

Uttalelser

Saksliste
036/2015 Evaluering av finansieringsprogrammet BarentsKult
037/2015 Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 2014
038/2015 Orientering om Ungdommens fylkestings vedtatte tiltaksplan 2014-2015
039/2015  Endringer i godtgjørelsesreglementet etter vedtak om å redusere antall representanter i fylkestinget
040/2015 Strategi for stedsutvikling
041/2015 Høring - utredning om kunstnerøkonomi
042/2015 Forslag om fredning av Klungset leir, gnr. 104, bnr. 321, Fauske kommune
043/2015 Lærlingeplasser i fylkeskommunale institusjoner - etablering og inntak 2014
044/2015 Veipakke Salten AS - søknad om endring av garantiform
045/2015 Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Fylkeskommunal garanti for bompengeselskapets lån til delstrekningen E6 Helgeland sør
046/2015 Etablering av snuplass og opptak av privat veg til fylkesveg og omklassifisering av Fv. 662 Finnøyvegen arm til Håkonhals
047/2015 Kommunale næringsfond - fordeling 2015
048/2015 Livsfasepolitikk i Nordland fylkeskommune
049/2015 Regional plan for bibliotek i Nordland
050/2015 Status og strategi for arbeid med minoritetsspråklige i videregående opplæring i Nordland
051/2015 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
052/2015 Innbyggerforslag – Kontroll av anbudssystemet samferdsel i Nordland
053/2015 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
054/2015 Høring - oppheving av Samkommune - Kommunelovens §5b
055/2015 Oppstartsmelding Regional transportplan/Transportplan Nordland
056/2015 Prosjekt samarbeid skole - arbeidsliv i Nordland
057/2015 Høring - Planendringssøknad for Kivatn pumpe, Sørfold kommune
058/2015 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag fra fylkestinget februar 2015
059/2015 Høring - Forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser
060/2015 Høring - NOU 2014:16 Sjømatindustrien
061/2015 Høring - søknad om bygging av 5 små vannkraftverk i Gildeskål og Rødøy kommuner
062/2015 Årsmelding 2014 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland
063/2015 Suppleringsvalg 2015 - Yrkesopplæringsnemnda
064/2015 Meld. St.14 (2014-2015) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner