Fylkestingets 1. samling, 17. - 19. februar 2014, Bodø

Fylkestingets åpning

Ungdommens fylkesting har ordet

Ordfører i Bodø, Ole Henrik Hjartøy har ordet

Kulturinnslag v/ "Motvind" fra Bodø videregående skole

Fiskeripolitisk redegjørelse v /fylkesråd for næring Arve Knutsen

Prisutdeling «Kåring av årets barne- og ungdomskommune»

Prisutdeling «Folkehelseprisen 2013»

MiNensemblet med harpist Ida Aubert Bang

Prisutdeling «Døråpneren»

Tema «Maritimt»

Innledning

Innledning Maritim fagdag - fylkesråd for næring, Arve Knutsen


Næring:

Maritim Forum Nord, Avdelingsleder Ole Kolstad
Presentasjon av maritim verdiskapingsrapport

Rederiforbundet - Direktør Harald Solberg
Hvordan oppleves Nordland fra Rederiforbundet.
Næringas framtid i Nord. 

Torghatten ASA, Konsernsjef Brynjar Forbergskog
Selskapet, planer for utvikling, politiske rammebetingelser

Westcon v/ Arnt Skogsøy
Riggvedlikehold i Nord, planer for Nesna

Blokken /Verftsringen N, Daglig leder Anders Stoltz-Rasmussen
Rammebetingelser for drift og utvikling

Kompetanse/rekruttering

UiN- Decan Bjørn Olsen- maritim campus/utdanning

Bodin maritime fagskole, Inspektør Roald Isaksen

Lofoten maritime fagskole, avd. leder Finn Hartvigsen

Oppsummering etter de åtte første innleggene

Sikkerhet/beredskap

Hovedredningssentralen, Avd. leder Bent- Ove Jamtli

SARINOR/MARPART, Nordområdesenteret v/Andreas Flåm

Avslutning  

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen

 

Orienteringer:


Bergkunstplanen
v/fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild Marit Olsen
og fylkesarkeolog Trine Johnson

Budsjettkutt ved næringsavdelingen v/fylkesråd for næring Arve Knutsen

Klagenemnda v/Allan Ellingsen Frp

Yrkesopplæringsnemnda v/Knut Petter Torgersen, Ap

Nordland teater v/Siv Larssen Aasvik, Ap

17.02.14: Debatt på redegjørelsen om fiskeripolitikk

 

Spontanspørretimen
 

Interpellasjoner:
 

Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt – KS og veien til en god skole:

Interpellasjon fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Støtt lærernes kamp for arbeidstidsavtale
(Sammen klipp som interpellasjon 1)

Interpellasjon fra Linn Stemland, Rødt – Vg2 tilbudet interiør og utstillingsdesign på Aust-Lofoten videregående skole

Interpellasjon fra May Valle, SV – Skutvikferja

Interpellasjon fra Johan Petter Røssvoll, Sp – Gode samferdselsløsninger er viktig for næringslivet

Interpellasjon fra Marit Tennfjord, SV – Lokal produksjon av mat og servering av lokal mat

Interpellasjon fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Endringer i permisjonsreglene

Interpellasjon fra May Valle, SV - Vedr. bruk av midler til næringsformål

Interpellasjon fra Jon Tørset, Sp - Reduksjon i bevilgningene til regional næringsutvikling
 

Spørsmål:


Spørsmål fra Leif Lindstrøm, Frp - Fylkesråd som blir valgt til råd og utvalg

Spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Utdanningspolitikk

Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Inntak på tvers av fylkesgrensen

Spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Vedrørende å gjennomføre et forsøk med skille mellom russefeiringen og eksamensperioden

Spørsmål fra May Valle, Venstre - Ad. Tema innvandring – arbeidskraftbehov – behov for hensyn når strategier for den videregående skole legges

Spørsmål fra Grete Bang, Ap Distriktsmusikerordningen

Spørsmål fra May Valle, Venstre  - Turister på ville veger

Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Traumeenheten

Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Silverexpressen

Spørsmål fra Leif Lindstrøm, Frp - Tilrettelegging for andre aktører buss Bodø-Sverige- Bodø Silver ekspressen

Spørsmål fra Linn Stemland, Rødt - Busstilbudet i Valnesfjord, Fauske kommune

Spørsmål fra Leif Lindstrøm, Frp - Tunnel gjennom Tjernfjellet

Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Bompengefinansiering av Hålogalandsbrua

Spørsmål fra May Valle, Venstre - Indeks Nordland

Spørsmål fra Arne Ivar Mikalsen, Venstre - Reiselivsorganisering i Nordland

Spørsmål fra Linn Stemland, Rødt - Finansiering av forkurset ingeniør ved HiNs filial ved UiN

Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - FOT Bodø-Stokmarknes

Spørsmål fra Johan Petter Røssvoll, Sp - Ferjemateriellet i Trænabasenget

Spørsmål fra Torill Ø. Hanssen, Frp - Avvikling av fergesambandet Leirvika -Hemnesberget

Spørsmål fra Leif Lindstrøm, Frp - Hjem for en 50 lapp

Uttalelser:


Uttalelser fylkestinget februar 2014

Saksliste:

004/14

Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende behandling av oversendte forslag og uttalelser

005/14

Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

006/14

Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

007/14

Høring - søknad om bygging/ombygging av Hjertvatn og Røvatn kraftverk - Ballangen kommune

008/14

Kompensasjonsordning for differensiert arbeidsgiveravgift - forlengelse av eksisterende handlingsplan for DA Bodø

009/14

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Forvaltning av fylkeskommunens kunstsamling - Oppfølgingsprosjekt

010/14

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Inventar og utstyrskontroll - Oppfølgingsprosjekt

011/14

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Rammeavtaler og innkjøpspraksis - Oppfølgingsprosjekt

012/14

Reglement for høringer i kontrollutvalget

013/14

Fylkestingets møteplan for 2015

014/14

Oppnevning av medlemmer til fylkesvalgstyret - retting av feil i sak 130-2013

015/14

NOBUR - Nordland barne og ungdomsråd - ny organisering

016/14

Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1.januar 2014

017/14

Høring - innspill til jordbruksforhandlinger 2014

018/14

Eldrepolitisk program 2014 - 2017

019/14

Fullmakt til å inngå langsiktige leieavtaler for leie av fartøy til bruk i lokalbåt/hurtigbåt- og ferjeruter i Nordland

020/14

Høring - Forslag til felles transportplan for Barentsområdet (JBTP)

021/14

Bergkunstplan for Nordland. Orientering om fremdrift og status.

022/14

Grunnlovsfesting av det lokale folkestyret

023/14

Melding om situasjonen etter nedlegging av Spesialpedagogisk senter og Logopedisk senter

024/14

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland - 2013

025/14

Strategisk plan for kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2017

026/14

Høring - brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

027/14

Høring - søknad om bygging av 8 småkraftverk i Fauske kommune

028/14 Endring i sammensetning av Klagenemnda - valg av ny vara