Fylkestingets 2. samling 08. - 10. april 2013, Fauske

Mandag 08. april

Fylkestingets åpning

Ungdommens fylkesting har ordet

Ordfører i Hamarøy, Rolf Steffensen har ordet

Kulturinnslag ved Jonas Kinge

Orientering Universitetet i Nordland v/rektor Pål Pedersen

Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Årsmelding 2012, ved Tone Lise Fische

Eldrerådet, Årsmelding 2012 ved Kari Sletten

Elev – og lærlingombudet, Årsmelding 2012, ved Karine Johansen

Tema «Beredskap» ved politioverbetjent Rune Danielsen

 

Tirsdag 09. april

Innledning

Tema « Etikk»: Nils A. Røhne, leder av KS etikkutvalg

Orientering om PP-tjenesten

Orientering om papirløse møter

Muntlige spørsmål

Interpellasjoner

Spørsmål del 1

Spørsmål del 2

Saksbehandling

 

033/13

Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende oversendte forslag og uttalelser

 

034/13

Innstilling fra kontrollkomiteen vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

 

035/13

Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

 

036/13

Samfunnskontrakt for flere læreplasser - Melding

 

037/13

Årsmelding karrieresentrene i Nordland 2012

 

038/13

Høring - inntak til videregående opplæring

 

039/13

Generalplaner for videregående skoler i Nordland - statusrapport 2

 

040/13

Høring - Utredningsområder for havvind

 

041/13

Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

 

042/13

Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid

 

043/13

Industristrategi for Nordland

 

 

 

044/13

Nordland fylkes Eldreråd - Årsmelding 2012

 

045/13

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland - Årsmelding 2012

 

046/13

Elev- og lærlingombudet - Årsmelding 2012

 

047/13

Kontrollutvalget – Årsmelding 2012

 

048/13

Rullering av handlingsplanen – «Universell utforming – et samfunn for alle 2009 – 2012»

 

049/13

Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Elisabeth Bakken

 

050/13

Orientering om Ungdommens fylkestings vedtatte tiltaksplan

 

051/13

Høring - forslag til forskrift om tildeling av nye tillatelser for oppdrett av matfisk laks og ørret 2013

 

052/13

Høring – forslag om vern av Saltstraumen marine verneområde

 

053/13 Endring i vararepresentanter til Kontrolutvalget  


 

Uttalelser

Avslutning