Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. kommunelovens § 77 nr. 4.

 Forvaltningsrevisjon kan være vurderinger av om:

  • forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som er i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger
  • forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
  • regelverket etterleves
  • forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  • beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
  • resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Hvordan gjennomføres en forvaltningsrevisjon?

Fylkesrevisjonen i Nordland gjennomfører forvaltningsrevisjon på bestilling fra kontrollutvalget. Fylkesrevisjonen utarbeider en rapport som legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget behandler rapporten og legger fram sin innstilling til fylkestinget som fatter vedtak i saken.

Her  (PDF, 39 kB) kan du lese mer om hvordan en forvaltningsrevisjon gjennomføres.

 

Andre oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

Fylkesrevisjonen i Nordland har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet overordnet analyse av Nordland fylkeskommunes virksomhet for perioder på 4 år, den siste for 2016-2019. På bakgrunn av den overordnede analysen utarbeider kontrollutvalgssekretær utkast til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for samme periode. Kontrollutvalget behandler planen og legger den fram for fylkestinget som vedtar planen. I planen går det fram hvilke prosjekter som ønskes prioritert i perioden.

Kontrollutvalget vedtar i tillegg årlige planer for forvaltningsrevisjon hvor det framgår hvilke prosjekter de ønsker at fylkesrevisjonen skal gjennomføre.