Regnskapsrevisjon

Fylkesrevisjonen i Nordland utfører regnskapsrevisjon for Nordland fylkeskommune. Dette innebærer revisjon av fylkeskommunens regnskap.

I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for fylkeskommunen å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp.

Fylkesrevisjonen kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet. I tillegg kontrollerer vi om fylkeskommunens ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Det er også vår oppgave som revisor å vurdere om fylkeskommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Andre oppgaver

Fylkesrevisjonen er valgt til revisor i 2 stiftelser og ett interkommunalt selskap.

Fylkesrevisjonen gjennomfører også attestasjonsoppdrag for våre oppdragsgivere.