Selskapskontroll

Selskapskontroll omfatter eierskapskontroll, som er lovpålagt, og forvaltningsrevisjon, som er valgfritt. 

Eierskapskontrollen omfatter kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd.

Det er kontrollutvalget som skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget skal også minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko og vesentlighetsvurderinger. Det er kontrollutvalget selv som avgjør hvem som skal gjennomføre selskapskontroll på deres vegne. Dette er hjemlet i § 13 i forskrift om kontrollutvalg.

 

Hvilke selskapstyper omfattes av selskapskontroll?

Selskapskontroll omfatter alt fylkeskommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter kommuneloven kap. 5 og som er egne rettssubjekt, herunder interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper og samvirkeforetak.

 

Hva er fylkesrevisjonens oppgave?

Fylkesrevisjonen i Nordland fylkeskommune har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet overordnet analyse for selskapskontroll, den siste for perioden 2016-2019. Med bakgrunn i den overordnede analysen utarbeider kontrollutvalgets sekretariat utkast til en fireårig plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen behandles i kontrollutvalget som legger den fram for fylkestinget. Med bakgrunn i den fireårig planen vedtar kontrollutvalget en årlig plan der det fremgår hvilke prosjekter de ønsker å få gjennomført.

Fylkesrevisjonen gjennomfører selskapskontroller av fylkeskommunens selskap på oppdrag fra kontrollutvalget. Fylkesrevisjonen utarbeider en rapport som legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget behandler rapporten og legger fram sin innstilling til fylkestinget som fatter vedtak i saken.