Tilskudd

Fylkestinget I Nordland har delegert ansvaret for å innvilge tilskudd til barne- og ungdomstiltak til Ungdommens fylkesråd.

Tilskuddordningene vil kunne variere noe fra år til år.

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er en fast ordning inntil annet bestemmes.

UNGtiltak som UFR beslutter er også en fast ordning inntil annet bestemmes.

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner:

Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjoner. Tilskuddsordningene skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

I henhold til FN’s barnekonvensjon artikkel 12, har alle barn rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor. Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er gode treningsarenaer for dette.

 
Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner i Nordland som kan vise til at organisasjonen arbeider for barn og ungdom med spørsmål som gjelder barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter,
Organisasjoner som ikke er i strid med norsk lovgivning, og kan vise til at et eventuelt overskudd tilfaller organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål,
Organisasjoner som ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, og
Organisasjoner som sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen.

 

Tilskudd til UNGtiltak:

Penger til ulike formål tas fra UNG-plan-midlene som Ungdommens fylkesråd disponerer. Støtte gis bl.a. til tiltak som støtter UFR sine vedtatt UNG-plan-mål. Se egne retningslinjger for dette.

 

Har dere spørsmål knyttet til tilskuddsordningen, ta kontakt med

 

Kathrine Schjem, rådgiver Scene 8

katsch@nfk.no

481 92 086

 


Trine Grytøyr, veileder for Ungdommens fylkesting:

trigry@nfk.no

934 16 075

Fant du det du lette etter?