Eldrerådet i Nordland

Nordland fylkes eldreråd er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkestinget i fylkeskommunale saker. Rådet skal representere og ivareta eldres rettigheter og hensyn i fylkeskommunale saker.

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av Fylkestinget for hver valgperiode. Eldrerådet er lovpålagt gjennom lov om Gammel dame viser styrke. Balanserer i vannrett posisjon håndstående. - Klikk for stort bildekommunale og fylkeskommunale eldreråd.   

Nordland fylkes eldreråd har syv medlemmer med varamedlemmer. Fem av medlemmene velges ut blant alderspensjonistene i fylket, to av medlemmene velges ut blant fylkestingsrepresentantene. Sametingets eldreråd har observatørstatus i Nordland fylkes eldreråd for perioden 2015-2019.

 

 Reglement for Nordland fylkes eldreråd (DOCX, 21 kB)

 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Leder for eldrerådet, Kari Sletten

Fylkestinget har valgt medlemmer til fylkeseldreråd for perioden 2015-2019 

Kari Sletten er valgt til leder.

Eldrerådet er et valgt organ i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Loven trådte i kraft 1. januar 1992, og ble sist endret 17. juni 2005                                                     

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kom med nytt rundskriv, A-32/2007, datert 06.09.07.

I Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd står blant anna:

I kvar fylkeskommune skal det være eit eldreråd som skal veljast av fylkestinget for valperioden.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.

Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i fylket.

Fylkestinget skal vedta budsjett og sørge for nødvendige bevilgninger til drift av eldrerådet.

Protokollen fra rådsmøte skal fylgje saksdokumenta til dei fylkeskommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

Årsmelding skal leggjast fram for fylkestinget.

Nordland fylkeseldreråd inviterer representanter fra de kommunale eldrerådene i fylket til opplæringskonferanse i Bodø 17.-18.2.2016 

Foto av kvinne som skriver på pc ute i naturen

 

Nordland fylkeseldreråd følger debatten om aldersdiskriminering med stor interesse.

Fylkesordføreren vil med dette invitere kommunale eldreråd, pensjonistforeninger og andre frivillige lag og organisasjoner som arbeider med eldrepolitiske interesser om å melde navn på kandidater til fylkeseldrerådet. 

Her finner du alle protokoller sortert på årstall 

Torsdag 22. novemeber har eldrerådet møte.

Det skal blant annet behandle budsjett for 2013.

Torsdag 29 mars har eldrerådet i Nordland møte på møterom Nordland 2 på fylkeshuset i Bodø.

Møtet starter klokken 10:00

Det nyoppnevnte Eldrerådet holder sitt første møte 9.november.
En sky som lager et paragraftegn
Tirsdag 24. mai er dato for neste møte i Eldrerådet i Nordland.

Ansvarlig

Bjørn Helge Hansen
leder Nordland fylkeseldreråd
  •   +4795180965
Tone-Lise Fische
Rådgiver Nordland fylkes eldreråd