Prioriterte tiltak 2016

Klikk for stort bilde

På bakgrunn av evaluering og tilråding fra eldrerådet 2011-2015, er det valgt ut noen prioriterte satsingsområder for 2016.  

 • Økt kontakt med kommunale eldreråd for eksempel gjennom å gjeninnføre ordningen med regionale møter – Opplæringskonferanse 2016 en start. Evt inkludere tema demens i denne.

    

 • Etablere formelt samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark - konkretiseres våren 2016
 • Fordele ansvar for å ta kontakt til kommunale eldreråd på medlemmene i fylkeseldrerådet. Sette opp en fordelingsliste på bakgrunn av forslag fra Kari
 • Studietur, helst årlig - minimum en gang i løpet av perioden. Foreslås i 2017. Det velges en komite som gis i oppdrag å legge fram forslag til tema og reisemål for eldrerådet. Gjerne med tema demens.
 • Økt kontakt til både politisk og administrative nivå i fylkeskommunen, ut over de møtepunktene som per i dag er etablert. Ta opp til drøfting sammen med UFR og RLF i juni-møtet
 • Fylkeseldrerådet må opprettholde arbeidet med å fremme egne saker i tillegg til å avgi kommentarer til fylkestingssaker som er relevante for fylkeseldrerådet.
 • Vedtekter og retningslinjer må revideres. Våren 2016
 • Samarbeid med sametingets eldreråd må videreføres. Gitt observatørstatus for valgperioden 2015-2019
 • Det må skapes god forståelse for fylkeskommunalt planarbeid. Fylkeseldrerådet må vurdere behovet for å utarbeide årlige handlingsplaner for sitt virke.
 • Det er viktig at fylkeskommunens rådgivende organ likebehandles, både når det gjelder økonomiske ressurser og utadrettet virksomhet.
 • De rådgivende organene må alle inviteres med i arbeidsprosesser som sikrer reell påvirkning i tidlig fase, og som ivaretar at kunnskaps- og erfaringsdeling blir innarbeidet i saker som skal til fylkestingets behandling.
 • Fylkeseldrerådet må ha tillit til at fylkestingets representanter er lydhøre overfor de eldrepolitiske innspill som gis.
 • Representasjon fra fylkeseldreråd må opprettholdes i brukerutvalg i Helse Nord.
 • Fylkeseldrerådets medlemmer må respektere den møtetid som er avtalt.
 • Det bør vurderes å gjennomføre jevnlige AUmøter.
 • Møtene i fylkeseldrerådet – minimum to av fem årlige, bør legges til ulike regioner. Det bør settes av tid til møter med kommunale eldreråd.