Reglement Nordland fylkes eldreråd

Fylkestinget i Nordland har vedtatt reglement for Nordland fylkes eldreråd. Reglementet ble sist revidert og omarbeidet i 2011.

Reglement

Nordland fylkes eldreråd

I fylkestingsak 04/1992 fikk fylkesutvalget fullmakt til å fastsette retningslinjer for rådets

arbeidsområde, arbeidsmåte og budsjett for rådets virksomhet. Reglement vedtatt 18. juni 1992.

Revidert pkt. 6, 23. september 1996, fylkesutvalget sak 260/1996.

Revidert nytt pkt. 7, 11. september 2000, fylkestingsak 107/2000.

Revidert pkt. 2, 3, 4, 5 og 8. 16. juni 2008, fylkestingsak 076/2008.

Revidert og omarbeidet i sak 018/10, 22. september 2010, fylkestingsak 099/11.

1. Benevnelse

Nordland fylkes eldreråd.

2. Mandat

Nordland fylkes eldreråd er opprettet av fylkestinget i medhold av Lov om

kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8.november 1991 nr. 76.

3. Oppgaver

Nordland fylkes eldreråd skal være et rådgivende organ for Nordland fylkeskommune.

Fylkeseldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår.

Fylkeseldrerådet skal ha tilgang til sakene som skal behandles i fylkestinget, i så god

tid at fylkeseldrerådet selv kan bestemme de sakene de ønsker å behandle. Dette

gjelder også om andre organ behandler/ avgjør saker, for eksempel når fylkesrådet har

fått delegert myndighet til å avgjøre en sak.

Fylkeseldrerådet kan selv ta opp saker som angår eldre i fylket.

Protokoll fra fylkeseldrerådets behandling av en sak skal følge saken til det organ som

avgjør saken.

Protokollene fra fylkeseldrerådets møter skal være tilgjengelig for fylkestingets

representanter på fylkestinget.

4. Sammensetning

Nordland fylkes eldreråd skal bestå av 7 medlemmer hvorav 5 medlemmer skal være

alderspensjonister. 2 av medlemmene skal være valgt av og blant fylkestingets representanter.

Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.

Leder og nestleder skal velges blant pensjonistene.

Fylkeseldrerådet konstituerer seg selv.

5. Oppnevning

Fylkestinget oppnevner medlemmene i fylkeseldrerådet bl.a. på grunnlag av forslag fra

pensjonistforeningene i Nordland og fra andre frivillige lag og organisasjoner som

arbeider med eldresaker.

Oppnevningen skal gjelde for valgperioden.

For hver ny valgperiode skal medlemmene ha tilbud om opplæring.

6. Møter m.v.

Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med dato for samlinger i fylkestinget.

Møter kan holdes når leder eller minst 2 - to - av rådets medlemmer finner det påkrevd.

Arbeidsutvalget bestående av leder, nestleder og sekretær har møter etter behov.

Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller i

medhold av Kommunelovens § 31.

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt, inhabilitet m.v. gjelder ved behandling av

saker i fylkeseldrerådet.

7. Sekretariat

Nordland fylkes eldreråd skal ha fast sekretærfunksjon.

Sekretæren og fylkeseldrerådets leder har ansvaret for hvordan sekretariatets

arbeidsoppgaver blir lagt opp og utført.

Det skal føres protokoll fra alle møter i fylkeseldrerådet.

8. Økonomi

Fylkestinget skal vedta budsjett og sørge for nødvendige bevilgninger til

fylkeseldrerådets drift etter forslag utarbeidet av fylkeseldrerådet.

I budsjettet skal det tas hensyn til utgifter til sekretærfunksjonen, skyss,

kostgodtgjørelse, overnatting, møtegodtgjørelse, kontorutgifter, kursvirksomhet,

befaring, samt eventuelle utgifter til konferanser arrangert av fylkeseldrerådet.

9. Godtgjørelse

Medlemmene av Nordland fylkes eldreråd får møte- og reisegodtgjørelse etter

reglement for "Godtgjørelse ved fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv". Tapt

arbeidsfortjeneste m.v. i forbindelse med møter dekkes i henhold til fylkeskommunens

reglement.

10. Årsmelding

Nordland fylkes eldreråd skal hvert år utarbeide melding om fylkeseldrerådets

virksomhet i året som gikk. Årsmeldingen oversendes fylkestinget som egen sak.

11. Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Nordland fylkeskommune, vedtatt 09.10.2006, gjelder også

for Nordland fylkes eldreråd.