Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland - Aktivitetsplan 2016 -2019

Aktivitetsplanen ble arbeidet frem i 2015 og ble endelig vedtatt i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland i sak 14/2016.

1. Egen kompetanse

 • Leder vurderer rådsmedlemmers deltakelse på kurs og konferanse etter forslag fra rådgiver
 • Studietur – forslag:
  • om frafall i VGS jf NHF konferanse i Oslo
  • tema reiseliv i Nordland med bakgrunn i Næringsavdelingens satsing.
    

2. Kompetanse overføring

 • Kurs i universell utformingfor administrasjonene i fylket i samarbeid med Bodø kommune- finansiert av KS nettverket
 • Til sammen 3 regionale konferanser for kommunale råd i 2018 og 2019. Rlf medlemmer deltar på minst 1 av disse.
 • Rlf ber om å bli inkludert i fylkesmanns kommunekonferanse.
 • Samarbeid med FFO om temadager 27. og 28. april. Tema hatytringer overfor mennesker med funksjonsnedsettelser. Kommunale råd, Fylkeseldreråd og Ungdommens fylkesråd inviteres, men må selv dekke utgifter til kost og opphold. FFO inviterer ledere i medlemsorganisasjonene.

 

3. Universell utforming

 

a. Samferdsel

 • Innføring av sanntidssystem på bussene i Bodø følges av Rlf. Rlf utprøver dette så snart det er på plass.
 • Plassering av bussholdeplassen ved Nordlandssykehus følges opp.
 • Mulighet for å innføre periodebilletter for de med honnørkort følges opp
 • Rådet ber samferdselsavdelingen om å samarbeide om å lage et kurs for taxisjåfører og bussjåfører.
 • Samferdselsavdelingen oppfølges med tanke på utvidelse av TT ordning

b. IKT løsninger

 • Rådet følger med utvikling av handlingsplaner som kommer ut av strategiplanen.
 • Rådet følger med Dokumentasjonssenteret sitt arbeid med produksjon av universelt utformet dokumenter. Samarbeidet med Blindeforbundet fortsetter etter behov.
 • Rådet ber samferdselsavdelingen om en orientering om billettautomater mm som brukes i offentlig transport i Nordland

c. Uuteamet / plan for universell utforming

 • Rådgiver deltar i uuteamet og orienterer regelmessig om arbeidet i teamet.
 • Rådgiver orienterer regelmessig om arbeidet med planen for universell utforming
 • Rådet behandler forslag til planen for universell utforming før den presenteres til fylkestinget.

d. Arbeid

 • Fylkesrådet oppfordres til å lage et program slik at lærlinger med funksjonshemminger kommer opp i 15% av antall lærlinger i fylkeskommunen.
 • Fylkesrådet oppfordres til å lage en traineeording for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse hos fylkeskommunen.
 • Tematime i fylkesting – livsløp til menneske med funksjonshemming – samarbeid med folkehelse?

e. Tilgjengelighet Kulturnorge

 • Rådgiver tilbyr veiledning til interesserte kulturarrangement i samarbeid med kulturavdelingen. Begrenses i forhold til kapasitet. Større arrangement prioriteres.
 • Rådgiver deltar i prosjektgruppe – «Tilgjengelighet kulturnorge»
   

4. Samarbeid rådene Nord Norge

 • Deltagelse på konferansen Nord Norsken.
 • Samarbeid med de andre rådene i aktuelle saker og eventuelle eksternfinansierte prosjekter. Det gjelder særlig elæringsprosjektet – jf kompetanse.
   

5. Politiske saker

 • Få tilgang og innsyn i saker som kan omhandle gruppen vi representerer og gi råd til fylkestinget før behandling av aktuelle saker.
 • Fremme aktuelle saker for gruppen vi representerer og få dem inn til politisk behandling.
 • Fremmer saker for fylkesting der relevant.
 • Rådet ønsker mer diskusjon om politiske saker.
   

6.Samarbeid

a. Fylkesordfører og gruppelederne

 • Holde fylkestinget orientert om rådets arbeid
  • deltakelse i møte med fylkesordfører / gruppeledere foran fylkesting.
  • Fylkestingsmedlemmene tar opp relevant saker i egen gruppe eller plenum der relevant.

b. Fylkeseldreråd og Ungdommens fylkesråd

 • Felles møte med Eldrerådet og Ungdommens fylkesråd – juni 2018

c. Fylkesråd og administrasjonen

 • Årlig samarbeidsmøte med fylkesrådet.
 • Fylkesråd eller administrasjonen inviteres til rlf møte der relevant.

d. Brukerorganisasjoner

 • Rådet inviterer ulike brukerorganisasjoner på rådsmøtene til informere om sine utfordringer. (eksempel Mental helse, Norsk forbund for utviklingshemmede etc.) ½ time per møte? FFO – 4 møter, SAFO 1.

e. Arrangere møte med Folkehelsealliansen mm

 • Rlf ønsker å være med på møter arrangert av alliansen, KS og fylkesmann for å snakke om universell utforming, likestilling av funksjonshemmede og kommunale råd for funksjosnhemmede.
 • Samarbeid med alliansen om tematime i fylkesting med tema livsløpsperspektiv
   

7. Barn og Ungdom

 • Invitere Ungdommens fylkesråd til for å drøfte samarbeid om en ny Funkis konferanse.
 • Gjennomføre Funkis i 2018.

 

8. Frafall i videregående skole i Nordland

 • Dialog med utdanning om kunnskapsgrunnlag og innhenting av informasjon fra andre fylker
 • Deretter drøftes saken i Rlf.
 • At det undersøkes hva som skjer med drop out med funksjonsnedsettelser i deres videre livsløp og hva som gjør at folk lykkes – om det er ved å fullføre vgs eller senere i livet.