Planlagte saker til Nordland fylkesting

 

Tittel

Dato

Høring - Forslag til fredning av krigshistorisk landskap i Narvikfjellene, deler av gnr 97 bnr 1, Narvik kommune

20.04.2020

Høring av Klimakur 2030

20.04.2020

Høringssvar - NOU 2019:26 - Rusreform - Fra straff til hjelp

20.04.2020

Nordland fylkeskommunes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033

20.04.2020

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

20.04.2020

DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2019

15.06.2020

Frivillighetsstrategi Nordland

15.06.2020

Handlingsplan for universell utforming 2018-2021 - status for gjennomføring

15.06.2020

Høring - NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov

15.06.2020

Høring - NOU 2019: 25 Med rett til å mestre

15.06.2020

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2021-2024

15.06.2020

Rapport: Evaluering av kompensasjon for regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2003-2020

15.06.2020

Rapportering på Ungdomspolitisk plattform

15.06.2020

Tertialrapport 1 - 2020

15.06.2020

Årsregnskap og årsberetning 2019

15.06.2020

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

26.10.2020

Tertialrapport 2 - 2020

26.10.2020

Økonomiplan 2021-24 og Budsjett 2021

07.12.2020