Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Budsjettregulering av investeringsbudsjett 2020 ved opprettelse av eierselskap for fartøy

07.12.2020

Økonomireglement for Nordland Fylkeskommune

07.12.2020

Fylkesrådets uttalelse vedrørende behandling av oversendte forslag og uttalelser

07.12.2020

Høring - NOU 2020:12 - Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn - Distriktnæringsutvalget

07.12.2020

Høringsuttalelse - konseptvalgutredning Hadselfjorden

07.12.2020

Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

07.12.2020

Innspill til Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

07.12.2020

Høring - fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

07.12.2020

Melding om vedtak etter kommunelovens §11-8 - Hastesaker

07.12.2020

Høring - Forslag til endringer i energiloven §4-2 (utenlandskonsesjon)

07.12.2020

Endring Instruks for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

07.12.2020

Høring - framtidige inntekter i bomringene

07.12.2020

Regional transportplan Nordland 2022-2033 - Oppstartsmelding

07.12.2020

Fire-årig tilbudsstruktur for videregående opplæring i Nordland i perioden 2021-2025

07.12.2020

Høring - Forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

07.12.2020

Økonomiplan 2021-24 og Budsjett 2021

07.12.2020

Høring - NOU 2020:11 Den tredje statsmakt - domstolene i endring

22.02.2021