Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Høring - evaluering av mineralloven

26.10.2020

Orientering fra fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen om arbeidet med læreplassgarantien

26.10.2020

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om koronasituasjonen i Nordland

26.10.2020

Handlingsplan for universell utforming 2018-2021 - status for gjennomføring pr september 2020

26.10.2020

Høring - NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg – Ny valglov

26.10.2020

Høring av forslag til forskrift om endring av statens kulturhistoriske eiendommer- Kap .xx. varder og bolter fra 1. ordens kartverksystem i Landsverneplan for Statens kartverk - kml § 22a og forvaltningsloven kap. VII

26.10.2020

Høring - reviderte planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen

26.10.2020

Prolongering av Program Bedre Vann 2017 - 2020

26.10.2020

Maritime sikkerhetssenter i Nordland

26.10.2020

Nullvisjon selvmord - videre oppfølging

26.10.2020

Rapport pilotkommuneprosjektet - tilflytting og rekruttering fra utlandet - erfaringer og anbefalinger

26.10.2020

Tertialrapport 2 - 2020

26.10.2020

Høring - Utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet

26.10.2020

Ny fløy fylkeshuset

26.10.2020

Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. Samarbeid, samordning og barnekoordinator.

26.10.2020

Høring - forskrift til ny integreringslov

26.10.2020

Uttalelse til friskolesøknad - Havbruksakademiet AS

26.10.2020

Tilbudsstrukturplan - Firårig plan for perioden 2021-2025

07.12.2020

Økonomiplan 2021-24 og Budsjett 2021

07.12.2020

Økonomireglement for Nordland Fylkeskommune

07.12.2020