Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner

24.02.2020

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

24.02.2020

Høring NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

24.02.2020

Justering i satsning på næringsveger som følge av reduksjon i ramme

24.02.2020

Kompetanse for arbeidsliv i endring - Kompetansestrategi for Nordland 2020-2024

24.02.2020

Høring - Utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset

24.02.2020

Rapportering på og rullering av handlingsprogram til regionale planer i kultur, miljø og folkehelse

24.02.2020

Sømna tannklinikk

24.02.2020

Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2020

24.02.2020

Opprettelsen av Regionalt forskningsfond Nordland

24.02.2020

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2019

24.02.2020

Endringer i livsfasepolitikken i Nordland fylkeskommune

20.04.2020

Frivillighetsstrategi Nordland

20.04.2020

Høringssvar - NOU 2019:26 - Rusreform - Fra straff til hjelp

20.04.2020

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

20.04.2020

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk - rapportering og revidering av handlingsprogram

20.04.2020

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

20.04.2020

Økonomireglement for Nordland Fylkeskommune

20.04.2020

Handlingsplan for universell utforming 2018-2021 - status for gjennomføring

15.06.2020

Høring - NOU 2019: 25 Med rett til å mestre

15.06.2020

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2021-2024

15.06.2020

Tertialrapport 1 - 2020

15.06.2020

Årsregnskap og årsberetning 2019

15.06.2020

Tertialrapport 2 - 2020

26.10.2020

Økonomiplan 2021-24 og Budsjett 2021

07.12.2020