Helsetilstand


Helse påvirkes av mange faktorer; personlige egenskaper som alder og kjønn, levevaner, og bakenforliggende samfunnsforhold som kultur, arbeid, bo- og nærmiljø, utdanning og sosiale nettverk. De bakenforliggende faktorene kan fremme helsen, eller øke risikoen for sykdom (FHI). Flere kroniske sykdommer er i stor grad et resultat av befolkningens levevaner over tid. Levevaner er ikke bare et resultat av personlige valg, men er også et resultat av miljø og levekår og hvilke muligheter man har tilgjengelig.


Levealder i Nordland

  • Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i fylket. Forventet levealder ved fødsel i 2017 i Nordland var 78,7 år for menn og 83,3 år for kvinner. Forventet levealder øker for hvert år, og utviklingen i Nordland følger utviklingen i landet som helhet. Menn har hatt større økning enn kvinner i forventet levealder, men kvinner lever fortsatt omtrent 5 år lenger enn menn. I 2019 er forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning mindre enn i landet som helhet.
  • Forventet levealder har økt blant alle utdanningsgrupper i Nordland, men forskjellene mellom gruppene har ikke endret seg. Menn med utdannelse på universitet-/høyskolenivå har i 2016 omtrent samme forventede levealder som kvinner med grunnskole som høyeste utdanning. 

Dødelighet

  • Kreft er den hyppigste årsaken til tidlig død (død før 75 års alder) i befolkningen, både i hele landet og i Nordland, fulgt av hjerte-karsykdommer og voldsomme dødsfall.
  • Menn i Nordland (0-74 år) har høyere dødelighet enn menn i hele landet av både kreft, hjerte-karsykdommer og voldsomme dødsfall. Kvinner i Nordland (0-74 år) har høyere hjerte-kardødelighet enn kvinner i hele landet, men ligger for andre dødsårsaker lavere enn landet som helhet. 

Egenvurdert helse og funksjonsnivå

  • Egenvurdert helse blant voksne i Nordland. Kilde: Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014 - Klikk for stort bildeLevekårsundersøkelsen i Nordland i 2014 viser at omtrent Andel voksne som rapporterer sykdom, skade og funksjonsnedsettelser. Etter kjønn. Kilde: Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014 - Klikk for stort bilde3 av 4 voksne i Nordland vurderer at de har god helse. Samtidig oppgir omtrent 1 av 2 voksne at de har langvarige sykdommer eller helseproblemer, og omtrent 2 av 10 har funksjonsnedsettelser som følge av medfødt eller ervervet skade eller sykdom. Helhetsvurderingen av egen helse handler altså om mer enn fravær av sykdom. Det er ingen kjønnsforskjeller i egenopplevd helse, men flere kvinner enn menn rapporterer at de har sykdom, skade og funksjonsnedsettelser. Andelen som rapporterer at de har god helse går ned med økende alder, mens andelen som har langvarige helseproblemer og funksjonsnedsettelser øker med økende alder.
  • Av de som har skade, sykdom eller funksjonsnedsettelser opplever omtrent halvparten begrensning i arbeidsevne når det gjelder inntektsgivende arbeid, husarbeid eller skolegang/studie. Flere kvinner enn menn rapporterer begrensning i arbeidsevne, og andelen med begrensninger i arbeidsevne øker med økende alder.