Livsstilsrelatert sykdom


Det har vært en betydelig reduksjon i tidlig død (definert som død før 75 års alder) av hjerte-karsykdommer siden 1970 og fram til i dag. Samtidig øker utbredelsen av type 2-diabetes, overvekt og fedme, KOLS, muskel- og skjelettsykdom og kreft i befolkningen. Tobakksvaner, kosthold og fysisk aktivitetsnivå er blant de viktigste påvirkningsfaktorene for disse sykdommene og kan både bidra til å forebygge utvikling av sykdom og inngå i behandling av etablert sykdom.


Hjerte- og karsykdommer

 • Utviklingen i hjerte-kardødelighet i Nordland har fulgt utviklingen i landet som helhet, men tall fra Folkehelseinstituttet tyder på at det er noe høyere forekomst av hjerte- og karsykdom i Nordland sammenliknet med hele landet.
 • Flere indikatorer støtter dette: Flere personer har sykehusinnleggelser på grunn av hjerte- karsykdom, flere har hjerte- og karsykdomsdiagnoser i kontakt med fastlege eller legevakt, flere bruker legemidler mot hjerte og karsykdommer og hjerte-karsykdommer er en mer utbredt årsak til tidlig død i Nordland sammenliknet med hele landet.

Type 2-diabetes og overvekt

 • Utvikling i brukere av blodglukosesenkende medikamenter (ekskl. insuliner) i Norge og Nordland i aldersgruppen 30-74 år. Kilde: Folkehelseinstituttet (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bilde I perioden 1970 til 2012 har det vært en betydelig økning i diabetes som dødsårsak. Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes har også økt de siste årene. Utviklingen har vært den samme i Nordland som i hele landet, og det er ingen klare forskjeller mellom fylket og landet.
 • Andel 17-åringer i Norge og Nordland med overvekt og fedme ved sesjon 1 (nettbasert) i 2013. Kilde: Folkehelseinstituttet (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bilde Overvekt og fedme har økt i befolkningen de siste tiårene, både blant barn, ungdom og voksne, men det er tegn til at utviklingen har flatet ut hos barn. En av fem voksne i Norge har fedme, mens ett av seks barn har overvekt eller fedme (FHI). Det finnes ikke data som viser vektutvikling over tid blant befolkningen i Nordland. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at utviklingen i Nordland har vært betydelig forskjellig fra utviklingen i landet for øvrig.
 • En undersøkelse blant voksne i Nordland viste at halvparten av de som deltok hadde overvekt eller fedme (basert på objektive høyde-/vektmålinger). Data fra sesjon viser at forekomsten av overvekt og fedme blant 17-åringer er høyere i Nordland (27 %) enn i landet som helhet (22 %).

Muskel- og skjelettlidelser

 • De siste årene har det vært en økning i antall personer i kontakt med fastlege og legevakt på grunn av muskel- og skjelettplager. Utviklingen i muskel-skjelettsykdom i Nordland har fulgt utviklingen i landet som helhet. Tall fra Norgeshelsa tyder på at det er noe høyere forekomst av muskel-skjelettsykdom og -plager i Nordland sammenliknet med hele landet.

Kreft

 • Nye tilfeller av kreft i magesekk, kreft i tykktarm, lungekreft, brystkreft og prostatakreft i Norge og Nordland i 2012. Kilde: Folkehelseinstituttet (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bilde Antall nye tilfeller av kreft per år har økt noe i perioden 1990-2012. Utviklingen i Nordland følger utviklingen i landet som helhet. Noe av økningen kan tilskrives bedre metoder for testing og diagnostisering, mens noe skyldes risikofaktorer for kreft.
 • I 2012 var det 620 per 100000 nye tilfeller av kreft blant menn i Nordland (695 per 100000 i hele landet), og 441 per 100000 nye krefttilfeller blant kvinner i Nordland (501 per 100000 i hele landet).

Kjønns- og aldersforskjeller

 • Hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, overvekt, KOLS og kreft er mer utbredt blant menn enn kvinner, mens muskel- og skjelettsykdom er mer utbredt blant kvinner.
 • Livsstilsrelaterte sykdommer er mer utbredt blant eldre enn blant yngre.
 • Når man korrigerer for forskjeller i befolkningssammensetning finner man at mange av forskjellene mellom Nordland og hele landet i indikatorer på hjerte- og karsykdom og muskel- og skjelettsykdom reduseres. Deler av forskjellene mellom Nordland og hele landet kan derfor tilskrives at Nordland har høyere andel eldre.
 • Man forventer en økning i flere sykdommer på grunn av flere eldre i befolkningen.
Fant du det du lette etter?
Rådgiver