Livsstilsrelatert sykdom


Det har vært en betydelig reduksjon i tidlig død (definert som død før 75 års alder) av hjerte-karsykdommer siden 1970 og fram til i dag. Samtidig øker utbredelsen av type 2-diabetes, overvekt og fedme, KOLS, muskel- og skjelettsykdom og kreft i befolkningen. Tobakksvaner, kosthold og fysisk aktivitetsnivå er blant de viktigste påvirkningsfaktorene for disse sykdommene og kan både bidra til å forebygge utvikling av sykdom og inngå i behandling av etablert sykdom.


Hjerte- og karsykdommer

  • Utviklingen i hjerte-kardødelighet i Nordland har fulgt utviklingen i landet som helhet. I perioden 2004 til 2017 har dødeligheten for menn gått ned fra 106 til 59 per 100 000 innbyggere, og for kvinner fra 40 til 21. Tall fra Folkehelseinstituttet tyder på at det er noe høyere forekomst av hjerte- og karsykdom i Nordland sammenliknet med hele landet.
  • Flere indikatorer støtter dette: Flere personer har sykehusinnleggelser på grunn av hjerte- karsykdom, flere bruker legemidler mot hjerte- og karsykdommer og hjerte-karsykdommer er en mer utbredt årsak til tidlig død i Nordland sammenliknet med hele landet.

Type 2-diabetes og overvekt

  • I perioden 2012 til 2018 har det vært en betydelig økning i diabetes type 2 med bruk av legemidler som behandling. Utviklingen har vært litt høyere i Nordland enn i landet som helhet.

  • Utviklingen av overvekt og fedme i Nordland har flatet ut i perioden 2013 til 2018, både hos barn, ungdom og voksne (FHI). 

Muskel- og skjelettlidelser

  • De siste årene har det vært en økning i antall personer i kontakt med fastlege og legevakt på grunn av muskel- og skjelettplager. Utviklingen i muskel-skjelettsykdom i Nordland har fulgt utviklingen i landet som helhet. Tall fra Norgeshelsa tyder på at det er noe høyere forekomst av muskel-skjelettsykdom og -plager i Nordland sammenliknet med hele landet.

Kreft

  • Antall nye tilfeller av kreft per år har økt noe i perioden 1990-2012. Utviklingen i Nordland følger utviklingen i landet som helhet. Noe av økningen kan tilskrives bedre metoder for testing og diagnostisering, mens noe skyldes risikofaktorer for kreft.
  • I 2012 var det 620 per 100000 nye tilfeller av kreft blant menn i Nordland (695 per 100000 i hele landet), og 441 per 100000 nye krefttilfeller blant kvinner i Nordland (501 per 100000 i hele landet).

Kjønns- og aldersforskjeller

  • Hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, overvekt, KOLS og kreft er mer utbredt blant menn enn kvinner, mens muskel- og skjelettsykdom er mer utbredt blant kvinner og mer utbredt i Nordland enn i landet som helhet.
  • Livsstilsrelaterte sykdommer er mer utbredt blant eldre enn blant yngre. Man forventer en økning i flere sykdommer på grunn av flere eldre i befolkningen.