Skader og ulykker

Ulykker er den viktigste årsaken til dødelighet for personer under 45 år og kan påføre stor belastning, både for den enkelte og for samfunnet. Det er i aldersgruppen 16-20 år man finner de høyeste skadetallene. De siste tiårene er dødeligheten som følge av ulykker blitt betydelig redusert. Nedgangen skyldes blant annet en positiv utvikling med langt færre dødsfall i trafikkulykker og drukningsulykker. Registrering av skader er et viktig verktøy som kommuner kan bruke i det lokale forebyggingsarbeidet for å følge utviklingen av ulykker over tid og måle effekten av ulike tiltakDet er et betydelig potensial for forebygging av ulykker, og en reduksjon av ulykker vil kunne gi en solid helsegevinst i befolkningen (Kilde: FHI).

 

I 1970 var det 88 per 100 000 menn som døde på grunn av ulykker. I 2016 hadde antallet falt til 55 per 100 000 menn, en nedgang på nesten 40 prosent (FHI, 2017). Nedgangen har vært særlig tydelig hos barn, ungdom og unge voksne, men også blant eldre har ulykkesdødeligheten falt betraktelig. For aldersgruppen 65-79 år har dødeligheten av ulykker omtrent blitt halvert fra 1970 tallet fram til i dag. Dødeligheten av ulykker øker med alderen og er særlig høy for eldre over 80 år. I denne aldersgruppen er risikoen for å dø som følge av en ulykke over 10 ganger høyere enn i de yngre aldersgruppene. 


Personskader i Nordland i 2017:

  • Antall personskader behandlet i sykehus ligger noe høyere i Nordland enn i landet som helhet (14,2 og 13,5 per 1000), når man ser på alle aldre (Kilde: Norgeshelsa).
  • I aldersgruppen 0-44 år var tallet for menn som ble behandlet i sykehus etter personskader 12,8 og for kvinner 9,3 per 1000.
  • I aldersgruppen 75 år og over er det en betydelig høyere forekomst av personskader blant kvinner sammenliknet med menn (51,4 og 38 per 1000). Mye av kjønnsforskjellen i personskader blant eldre skyldes at eldre kvinner har høyere forekomst av hoftebrudd enn eldre menn (21,3 og 12,3 per 1000).

Trafikkulykker i Nordland:

  • Nasjonale tall fra Norgeshelsa statistikkbank viser at det er en betydelig kjønnsforskjell i dødelighet i trafikkulykker; samlet for alle aldersgrupper er antall døde i trafikkulykker fire ganger høyere blant menn enn kvinner.
  • Ulykkesstatistikk fra Statens Vegvesen viser at antall drepte og hardt skadde i trafikken i Nordland har gått ned i perioden 2008-2018. I 2018 var det 5 drepte og 1 alvorlig skadd i trafikken i Nordland.