Utdanning

Kompetanse kan defineres som «kunnskaper, ferdigheter og evner som kan anvendes til å utføre arbeid» (Fivesdal, Nordhaug, & Bakka, 2004). Faktisk kompetanse kan sies å bestå både av en uformell og en formell komponent. Formell kompetanse oppnås gjennom skole og utdanning og kan doku-menteres med vitnemål eller annet kompetansebevis. Uformell kompetanse er all den kompetanse man erverver gjennom erfaring fra arbeidsliv, fritid, organisasjonsarbeid og på grunn av alder og livser-faring.

Fremtidens kompetansebehov i Nordland

Denne rapporten (PDF, 2 MB) er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse, og gir en beskrivelse av Nordlands framtidige kompetansebehov. Funnene i rapporten framkommer ved å kombinere framskrivinger av arbeidskraftbehov i ulike næringer og yrkesgrupper med framskrivinger av utdanninger i ulike yrkesgrupper1. Funnene sees deretter opp mot typiske arbeidsoppgaver i yrkene. En slik kobling gjør det mulig å si mer om arbeidslivets reelle kompetansebehov enn det en framskriving av utdanninger eller sysselsetting alene ville ha gjort.

Framskrivingene viser et økt behov for de aller fleste yrkesgrupper. Økt behov for arbeidskraft innenfor de fleste yrkesgrupper følger av både økning i antall innbyggere og fortsatt vekst i Nordlands næringsliv. Veksten i antall mennesker i arbeidsdyktig alder er noe lavere enn antatt etterspørsel etter arbeidskraft. Våre framskrivninger forutsetter derfor enten høyere arbeidsdeltagelse enn i dag eller noe høyere innflytting til Nordland enn hva som følger av SSBs demografiske prognoser.

Det er særlig etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglige eller høyere utdanninger innenfor pleie- og omsorg, IKT og teknologi som øker i våre framskrivinger. Behovet for arbeidskraft til å utføre rutinepregede støtteoppgaver i offentlige og private virksomheter ser imidlertid ut til å være på hell. 

Investing in Youth: Norway

OECD har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt en landstudie om ungdom i Norge. Formålet med studien er å foreta en gjennomgang og sammenligning av innsatsen rettet mot unge som er spesielt utsatt for å havne i en situasjon utenfor arbeid, utdanning og opplæring over lengre tid. OECD presenterer også sine vurderinger og råd om hvordan Norge best kan utforme politikken for å hjelpe de unge.

NEET er en forkortelse av indikatoren "not in education, employment or training". På norsk betyr dette: unge som verken er i utdanning, jobb eller opplæring. Gruppen avgrenses aldersmessig til 15 - 29 år. NEET er en sammensatt gruppe som har ulike hindringer for å delta i arbeid eller utdanning og består blant annet av arbeidsledige, unge med nedsatt arbeidsevne og inaktive unge.

Rapporten finnes kun på engelsk.