Alkohol og andre rusmidler


Siden tidlig på 1990-tallet har alkoholforbruket i Norge økt med cirka 40 %, og mest blant kvinner og eldre. Menn drikker dobbelt så mye som kvinner, med unntak av vin som utgjør 60% av alkoholbruket hos kvinner. Alkoholbruken blant unge har derimot gått ned. I gjennomsnitt drikker nordmenn over 15 år cirka 7 liter ren alkohol per år. Bruk av alkohol og andre rusmidler er forbundet med sosiale og helsemessige konsekvenser i form av sykdommer, skader og psykiske problem. Barn som vokser opp med foreldre som har alkoholproblem, har økt risiko for selv å utvikle rusproblem, atferdsproblem og få fysiske og psykiske helseproblem. Konsekvensene av rusmiddelmissbruk er avhengige av type rusmiddel og dose, og om de er brukt en gang eller over lengre tid. Cannabis er det mest brukte illegale stoffet i Norge (Kilde: FHI).


Alkoholvaner blant voksne i Nordland

Det finnes ikke fylkesrepresentative data om alkoholvaner i nasjonale registre, men nyere befolkningsundersøkelser i Nordland har inkludert spørsmål om alkoholvaner:

  • Bruk av alkohol i løpet av de siste 12 måneder blant voksne i Nordland, totalt og etter kjønn. Kilde: Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014. - Klikk for stort bildeFlere menn (44 %) enn kvinner (31 %) i Nordland oppgir at de drikker alkohol ukentlig eller oftere. Andel som drikker alkohol ukentlig eller oftere øker med økende alder, bortsett fra den eldste aldersgruppen (67 år og over). (Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014)
  • Hvor mange enheter alkohol man vanligvis drikker, etter alder. Kilde: Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014. - Klikk for stort bildeMenn drikker vanligvis flere enheter alkohol enn kvinner. 24 % menn og 15 % kvinner oppgir at de vanligvis drikker 5 enheter eller mer når de drikker. I aldersgruppen 15-24 år oppgir 1 av 2 at de vanligvis drikker 5 enheter eller mer når de drikker. (Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014)

Alkohol og rus blant ungdom i Nordland

  • Tallene fra de siste årene tyder på at det har vært en utflating i bruken av alkohol. Det har derimot vært en viss økning i andelen som har vært beruset, særlig blant guttene. Blant elever i videregående skole er alkoholbruken relativt lik uavhengig av kjønn, men alkoholbruken øker kraftig i løpet av videregående (VGS).
  • Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor gamle ungdom er når de begynner å drikke alkohol. I starten av videregående har litt under halvparten vært tydelig beruset, men denne andelen øker til nesten 8 av 10 i VG3.
  • Fra 2013 til 2019 har andel elever i VGS som vært tydelig beruset siste år gått ned fra 59 til 51 % i VG1, og fra 71 til 68 % i VG2. Samtidig har prosentandelen økt fra 82 til 85 % i VG  .
  • Resultater fra Ungdata 2018 viser at en høyere andel ungdomsskoleelever, som svarer at de det siste året minst 1 gang har «drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset», er litt høyere i Nordland (15 %) enn i landet som helhet (12 %). Samtidig har det vært en større nedgang i prosentandelen i Nordland enn i landet som helhet. 
  • I Ungdata-undersøkelsen 2019 i videregående skole (VGS) i Nordland oppgir flere gutter enn jenter at de har brukt hasj eller marihuana siste år. 90% av ungdommene i VGS rapporterer at de ikke har brukt hasj eller marihuana siste år og det er en større andel enn på landsbasis. Kjønnsforskjellen ser ut til å øke i løpet av videregående.
Andel ungdom i videregående skole i Nordland (VG1 og VG2) som drikker alkohol. Kilde: Ungdata-undersøkelsen i videregående skole i Nordland 2013 og 2016.  - Klikk for stort bildeAndel elever i videregående skole i Nordland (VG1 og VG2) som har vært tydelig beruset siste 6 mnd. Kilde: Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013 og 2016.  - Klikk for stort bilde