Alkohol og andre rusmidler


Siden tidlig på 1990-tallet har alkoholforbruket i Norge økt med cirka 40 %, og mest blant kvinner og eldre. Menn drikker fremdeles mer enn kvinner, med unntak av vin. Alkoholbruken blant unge har derimot gått ned. I gjennomsnitt drikker nordmenn over 15 år cirka 8 liter ren alkohol per år. Bruk av alkohol og andre rusmidler er forbundet med en rekke sosiale og helsemessige konsekvenser i form av sykdommer, skader og psykiske plager og lidelser. De sosiale og helsemessige konsekvensene er generelt avhengige av type rusmiddel og dose, og om de er brukt en gang eller over lengre tid. (Kilde: FHI)


Alkoholvaner blant voksne i Nordland

Det finnes ikke fylkesrepresentative data om alkoholvaner i nasjonale registre, men nyere befolkningsundersøkelser i Nordland har inkludert spørsmål om alkoholvaner:

  • Bruk av alkohol i løpet av de siste 12 måneder blant voksne i Nordland, totalt og etter kjønn. Kilde: Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014. - Klikk for stort bilde Flere menn (44 %) enn kvinner (31 %) i Nordland oppgir at de drikker alkohol ukentlig eller oftere. Andel som drikker alkohol ukentlig eller oftere øker med økende alder, bortsett fra den eldste aldersgruppen (67 år og over). (Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014)
  • Hvor mange enheter alkohol man vanligvis drikker, etter alder. Kilde: Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014. - Klikk for stort bilde Menn drikker vanligvis flere enheter alkohol enn kvinner. 24 % menn og 15 % kvinner oppgir at de vanligvis drikker 5 enheter eller mer når de drikker. I aldersgruppen 15-24 år oppgir 1 av 2 at de vanligvis drikker 5 enheter eller mer når de drikker. (Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014, Nordlandsforskning, NF-rapport 6/2014)

Alkohol og rus blant ungdom i Nordland

  • Blant elever i VG1 og VG2 i videregående skole oppgir 34 % gutter og 35 % jenter at de drikker alkohol minst månedlig. 61 % gutter og 68 % jenter har vært tydelig beruset minst én gang siste seks måneder. Andelen som drikker alkohol minst månedlig og som har vært tydelig beruset siste 6 måned øker med økende klassetrinn. Omtrent 1 av 4 elever på VG1 oppgir at de drikker alkohol minst månedlig, og 1 av 4 oppgir at de har vært tydelig beruset 5 ganger eller mer i løpet av de siste 6 måneder. (Ungdata 2016)
  • Fra 2013 til 2016 har andel elever på VG1 og VG2 som oppgir at de aldri drikker alkohol eller bare har smakt noen få ganger økt fra 26 % til 32 % og andel som ikke har vært tydelig beruset siste 6 mnd har økt fra 29 % til 36 %.
  • Resultater fra Ungdata på ungdomsskoletrinnet viser at en høyere andel ungdomsskoleelever som svarer at de det siste året (de siste 12 månedene) minst 1 gang har «drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset» er høyere i Nordland (19 %) enn i landet som helhet (14 %) (Kilde: Norgeshelsa).
  • I Ungdata-undersøkelsen i VGS i 2016 oppgir totalt 7 % at de har brukt hasj/marihuana/cannabis i løpet av det siste året, mens 2 % har brukt andre narkotiske stoffer. 1 % svarer at de har brukt dopingmidler.
Andel ungdom i videregående skole i Nordland (VG1 og VG2) som drikker alkohol. Kilde: Ungdata-undersøkelsen i videregående skole i Nordland 2013 og 2016.  - Klikk for stort bilde Andel elever i videregående skole i Nordland (VG1 og VG2) som har vært tydelig beruset siste 6 mnd. Kilde: Ungdata-undersøkelsen i Nordland 2013 og 2016.  - Klikk for stort bilde
Fant du det du lette etter?
Rådgiver