Tobakk- og snusvaner


Røyking er den største risikofaktoren for tapte leveår i befolkningen. Hvert år dør om lag 6000 personer på landsbasis av sykdommer forårsaket av røyking. Røyking er i dag svært skjevt fordelt i befolkningen – personer med lav utdannelse røyker i mye større utstrekning enn de med høy utdannelse. Dagligrøyking har gått betydelig ned i Norge, men snusbruken har økt, spesielt blant unge voksne. Røyking er en risikofaktor for dødsfall grunnet hjerte- og karsykdom, men også for kreftdødsfall, spesielt lungekreft, samt dødelighet gjennom KOLS og nedre luftveisinfeksjoner. I tillegg bidrar røyking til redusert helse som følge av disse sykdommene (Kilde: FHI, 2017).   


Røyking i Nordland:

  • Andel dagligrøykere i alderen 16-44 år er i Nordland 8,5 % sammenlignet med 7,6 % i landet som helhet. I aldersgruppen 45-74 år er det 15 % dagligrøykere i Nordland og det samme i hele landet. Blant kvinner har andelen røykere sunket fra 19 % i 2005 til 6 % i 2018 (Kilde: Folkehelseprofil Nordland 2019, FHI 2018).
  • Utvikling i andel dagligrøykere i Nordland i perioden 1999-2015, etter alder. 5-årig glidende gjennomsnitt. Kilde: FHI (www.norgeshelsa.no) - Klikk for stort bildeAndel dagligrøykere har gått ned i alle aldersgrupper. Den største reduksjonen i Nordland har skjedd i aldersgruppen 16-24 år og det er også i denne aldersgruppen man finner lavest andel dagligrøykere. (Kilde: FHI). 
  • SAMINOR-undersøkelsen viser at det generelt er liten forskjell mellom samer og ikke-samer når det gjelder andel dagligrøykere, selv om andelen er noe høyere blant samer i enkelte aldersgrupper.​
  • Ungdata-undersøkelsen i videregående i Nordland 2019 viser at det er 2% som røyker daglig og det er heller ikke så mange som røyker ukentlig.

  • Nesten syv av ti elever på videregående skole sier at de aldri har røykt og bare noen få prosent sier de røyker daglig.

Snusbruk i Nordland:

  • For første gang er det flere som snuser daglig enn det er dagligrøykere i Norge. Yngre menn snuser mest, mens eldre menn røyker mest. 19 %  bruker snus daglig i Nordland sammenlignet med 16 % i landet som helhet. Betydelig flere menn enn kvinner bruker snus. Det er også store aldersforskjeller i snusbruk. Høyest andel snusere finner man blant unge voksne (Kilde: FHI).
  • I videregående skole snuser 18 % av guttene og 12 % av jentene daglig, mens 6% gutter og 6 % jenter oppgir at de snuser sjeldnere enn ukentlig.
  • Fra 2013 til 2019 har det vært en reduksjon i andel elever i VG1 som snuser daglig (fra 24% til 14 %). I VG3 har andelen snusere minsket fra 26% til 20% (Kilde: Ungdata 2019).