Arbeidsforhold

Arbeid kan være helsefremmende, blant annet som kilde til sosiale relasjoner, identitet og personlig vekst, samt gi økonomisk trygghet. Arbeid gir struktur i hverdagen og en meningsfylt aktivitet – faktorer som er viktige for helsen.  Arbeidsmiljøet og forhold på arbeidsplassen kan påvirke helsen både i positiv og negativ retning, blant annet gjennom skader og psykososiale faktorer. Personer utenfor arbeidsmarkedet har gjennomgående dårligere helse enn dem som er i arbeid. (Kilde: FHI

Arbeidsledighet

  • Det var i 2017 høyere arbeidsledighet blant menn enn blant kvinner, og arbeidsledigheten blant menn i Nordland var noe høyere enn blant menn i landet som helhet (3,0 og 2,9%)

  • Arbeidsledigheten i aldersgruppen 15-29 er høyere enn i aldersgruppen 30-74 år, både blant menn og kvinner i Nordland. (Kilde: Norgeshelsa)

Sykefravær

  • Det har vært en liten nedgang i legemeldt sykefravær i perioden 2008-2014, fra 6,9 til 6,4%. Nordland har høyere legemeldt sykefravær enn landet som helhet, både blant menn og blant kvinner.
  • Det høyeste legemeldte sykefraværet i Nordland fant man i 2014 blant kvinner i aldersgruppene 45-69 og 25-44 år, mens menn i aldersgruppene 16-24 og 25-44 år hadde lavest sykefravær. (Kilde: Norgeshelsa)

Uførhet

  • I 2017 mottok 17,1 % av befolkningen i aldersgruppen 18-67 år uføreytelser i Nordland. Andelen er høyere i Nordland enn i landet som helhet (13,6%).
  • I perioden 2014-2017 har det i Nordland vært en økning i andel mottakere av samlede uføreytelser i aldersgruppen 18-24 år, fra 4,3 til 5,1%. I samme periode har det i aldersgruppen 45-67 år vært en reduksjon, fra 27 til 25,9%.
  • I alle aldersgrupper er det flere kvinner enn menn som mottar uføreytelser. Kjønnsforskjellen blir større jo høyere opp i alder man kommer. Gledelig nok ser man blant kvinner en liten nedgang i aldersgruppen 45-67 år, fra 32,8 i 2014 til 31,4% i 2017. (Kilde: Norgeshelsa)