Oppvekst- og levekår


Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer, ressurser og muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid og fritid. Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet, og for hvordan helse fordeles i befolkningen.  Mange helseutfordringer er nært knyttet til sosiale levekår.
 
Skolen og fritiden som arena
  • Andelen 7.-klassinger som trives på skolen, opplever at de får støtte fra lærerne og støtte hjemmefra ligger på et gjennomsnitt mellom 4,2 til 4,4 på en skala fra 1- 5, der høy verdi betyr positivt resultat. For 10-klassingene ligger gjennomsnittet på 4,1. (Kilde: Elevundersøkelsen 2018-2019, Nordland)
  • I skoleåret 2018/2019 er det 6,5 % av elevene på trinn 7 som svart at de er blitt mobbet av medelever på skolen de siste månedene. Fra 2016- 2019 har tallet før de som opplever mobbing fra voksne sunket fra 1,7 til 1,4 %, mens de som er blitt mobbet digitalt har økt fra 2,1 til - 2, 9%.
  • Ungdata 2019 viser at de færreste ungdommer i videregående skole opplever stadige krangler med foreldrene, og at det store flertallet er svært godt fornøyd med foreldrene sine. ​At båndene mellom dagens ungdom og foreldre er preget av tillit understrekes av at svært mange opplever at foreldrene har god oversikt over hva de gjør i fritiden og hvem de er sammen med.
  • Å ha venner betyr at man er godtatt, det markerer tilhørighet og sier noe om hvem man er. Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommer har venner å være sammen med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge mangler venner de kan stole på og som de kan snakke med om alt mulig.​

Rapporter med statistikk for Nordland eller annen relevant kunnskap om oppvekst og levekår:

 

Levekår og livskvalitet i Nordland 2014 (PDF, 4 MB)

Videregående opplæring i Nordland 2018 (PDF, 4 MB)

Nordland 2019 - Nøkkeltallsrapport VGS (PDF, 884 kB)

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt