Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Nordland fylkesting har vedtatt Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024. Formålet er å legge til rette for at frivillig sektor styrkes og fortsatt skal kunne bidra til sterke og levende lokalsamfunn.

Resultatene fra Fylkeshelseundersøkelsen er nå presentert. Funnene skal brukes til å gi enda bedre livskvalitet i Nordland.

Fylkesrådet fordeler til sammen 84,1 millioner kroner i spillemidler i 2020 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Pengene går til 80 anlegg i 27 kommuner i Nordland.

Nordland fylkeskommune tilbyr i samarbeid med NMBU web-basert kurs i Helsekonsekvensutredning (HKU) høsten 2020.

Målet med kurset er å styrke kommunene sitt arbeid med å gjennomføre en HKU med ressurser fra egen organisasjon.

Ansvarlig

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse