Internkontroll

Kommunen skal utarbeide internkontrollsystem etter folkehelselovens §§ 4, 5, 6 og 7, herunder skriftlige rutiner som sikrer at kommunen har løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, samt rutiner som sikrer justering/vurdering av strategier og tiltak.

Kommunen skal bruke oversiktsdokumentet aktivt i all planlegging - alt fra planstrategi, kommuneplaner, kommunedelplaner og økonomiplan til budsjett og virksomhetsplaner.

 

Mål og måloppnåelse

Alle avdelinger skal ut fra sitt virksomhetsområde årlig definere konkrete mål, strategier og tiltak for å fremme helse og utjevne sosiale helseforskjeller i virksomhetsplaner, og rapportere om måloppnåelse i årsmelding. Mål og strategier må være i tråd med kommunens satsingsområder i folkehelsearbeidet og innarbeides i avdelingens gjeldende internkontrollsystem.

Fant du det du lette etter?