Oversikt folkehelse

Nordland fylkeskommune har gjennom folkehelseloven og folkehelseforskriften et lovpålagt ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden i fylket, samt positive og negative påvirkningsfaktorer for helse i fylket. 

Folkehelseloven vektlegger at folkehelsearbeidet skal være lokalt forankret, langsiktig, systematisk, kunnskapsbasert og målrettet. Fylkeskommunens folkehelsearbeid skal være kunnskapsbasert og bygge på beste tilgjengelige kunnskap om utviklingstrekk i nordlandssamfunnet. Strategier og tiltak skal bygge på forskningsbasert kunnskap om effektive metoder.
 
Som grunnlag for Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 ble det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag. Oversiktsdokumentet beskriver status og utviklingstrekk innenfor områdene helsetilstand, levevaner, miljøforhold, oppvekst og levekår, befolkning og om folkehelsearbeidet i Nordland. Dokumentet, samt oversiktsdokumenter utarbeidet av kommunene i Nordland, kan lastes ned i lenkesamlingen til høyre på denne siden. I tillegg finner du lenker til veiledere og aktuelle lover som gjelder dette området.

Klikk for stort bilde

Ansvarlig

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse