Kommuneavtaler

Samarbeid med kommunene er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Fylkeskommunens samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven og gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler.

En evaluering av avtaleperioden 2014-2017 viste at kommunene opplever at avtalene med fylkeskommunen har bidratt til videreutvikling, sterkere forankring, bedre målretting og mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene. Kommunene uttrykker samtidig at igangsatte satsinger og tiltak må sikres videreføring gjennom revisjon og inngåelse av nye samarbeidsavtaler.

Fylkestinget i Nordland vedtok i desember 2017 at kommunene skal inviteres til å inngå nye forpliktende avtaler med fylkeskommunen for perioden 2018-2021. I 2018 har 42 av 44 kommuner i Nordland inngått samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018-2021.
 

Kontaktpersoner

Hanne Mari Myrvik
Rådgiver Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse