Deltakende kommuner

Deltakelse i «Kilder til livskvalitet» skal bygge på forståelsen av at tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse og rusforebyggende innsats skal være en integrert del av folkehelsearbeidet i kommunene. Tiltakene skal ta utgangspunkt i den enkelte kommunes eget utfordringsbilde, planer og mål, og skal ha et universelt tilsnitt som kan bidra til å redusere sosial ulikhet.

Etter søknadsprosess i 2019 deltar Bindal, Bodø, Dønna, Sømna og Vestvågøy i Nordland. Samlet sett er det fem tiltak med relativt ulike tema som har fått støtte. Dette gir anledning til å belyse ulike problemstillinger, samtidig som det gir mulighet til å dele erfaringer og kunnskaper på et bredt felt. Det vil være mulig å ta inn ytterligere kommuner i prosjektet fra 2020.

Bindal kommune – «Bindalsbarn- og ungdom- med vind i seglan»

Bindal kommune har en målsetning om at barn og unge skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Lange avstander, små barnekull og spredt bosetning er en del av utfordringsbildet, og diskvalifiserende faktorer med tanke på opplevelsen av samhold blant barn og unge Gjennom deltagelsen i folkehelseprogrammet ønsker kommunen å styrke samholdet mellom barna fra de er små, og bidra til at barna har venner gjennom oppveksten. Prosjektet skal legge til rette for å knytte vennskapsbånd på tvers av bosted, gjennom felles treff i barnehage- og skoletid, samt oppmuntre til felles aktiviteter på ettermiddag/kveld/helg.

Bodø kommune – «Trygge, tydelige og mestrende foreldre i Bodø kommune»

Bodø kommune ønsker å bygge opp et kunnskapsbasert foreldrestøttende tiltak som strekker seg gjennom hele oppveksten, fra før fødsel (svangerskapsomsorgen), gjennom oppvekst og utdanning. Tiltaket vil ta for seg både grunnleggende foreldreferdigheter og alders- og temaspesifikk kunnskap. Det vil bestå av kunnskapsformidling, refleksjon og drøfting mellom foreldre. Tiltaket vil i hovedsak være et supplement til og justering av etablerte tiltak i helsestasjonen/familiesenter, og til ordinære foreldremøter i barnehage og skole.

Bodø kommune har hentet inspirasjon fra og etablert samarbeid med Fredrikstad kommune sitt prosjekt «Trygge, tydelige og mestrende foreldre».

Dønna kommune –  "Folkehelse - sunnhet i hver innbygger"

Dønna kommune ønsker et sterkere og mer helhetlig fokus på sammenhengen mellom kosthold, aktivitet og helse, og planlegger blant annet å bruke skolelunsjen som utgangspunkt for å utvikle og distribuere kunnskap tilknyttet dette. Gjennom aktiv oppfølging og tilrettelegging søker kommunen å integrere folkehelsearbeidet i kommunens daglige drift, og tar mål av seg å skape holdningsendringer blant befolkningen for å redusere utfordringer i kommunen på folkehelseområdet.

Sømna kommune – «Robust oppvekst?»

Sømna kommune påpeker at kommunen har mange program knyttet til psykisk helse, men at det ikke er gjennomført noen evaluering av tiltakene, verken fra barn/ungdom eller ansatte. Den helhetlige satsningen blir derfor skadelidende, og potensialet og behovet for systematisering, tverrfaglig samarbeid og effektivt og målrettet arbeid for å nå barn og unge best mulig fremstår derfor som stort. For å ivareta folkehelsen i befolkningen søker derfor kommunen støtte til å tilrettelegge for et mer helhetlig og tverrsektorielt arbeid på området.

Vestvågøy kommune – «En god ungdomstid skaper vi sammen»

Vestvågøy kommune ønsker gjennom deltakelse i prosjektet å nå «ungdom som bruker offentlige rom som sin hovedfritidsarena» i større grad. Kommunen scorer lavt på Ungdata tilknyttet spørsmål om deltakelse i organisert aktivitet, i tillegg til at ungdommer i samme undersøkelse rapporterer lav tilfredshet med skole og nærmiljø. Målgruppen for søknaden er interessant, og er i tillegg en gruppe vi har liten kunnskap om.

Kommunen er opptatt av å utforske hvordan ulike aktører i fellesskap kan skape møteplasser som fremmer god helse og der trygge voksne er tilgjengelige for målgruppa. Det legges vekt på å nå også de unge voksne, og det er en målsetning å få ungdomsarbeidet i kommunen til å bli mer definert, tilgjengelig og helsefremmende.