Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk styringsdokument i arbeidet med å utvikle et bredt tilbud for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. For å fremme fysisk aktivitet og folkehelse er tilrettelegging og tilgjengelighet til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike grupper en vesentlig del av kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid.

Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. Planarbeidet skal gjøres i henhold til plan- og bygningsloven. Planen kan være selvstendig eller den kan inngå i et annet av kommunens plandokumenter.

Planen skal samordnes med andre kommunale planer for å sikre en helhetlig planlegging i kommunen. Det er særlig viktig å vise at arealbehovene for idrett og friluftsliv er tatt med som innspill til kommuneplanens arealdel og at de vedtatte tiltak følges opp i handlingsdelen og økonomiplanen.

Kulturdepartementet har utviklet veilederen Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (revidert 2014) som gjør rede for krav til planprosess, samt gir anbefalinger om planens innhold og arbeidet med kommuneplanen. Kulturdepartementet sendte den 2.12.2015 ut en rettelse til veilederen. Side 44 i veilederen er revidert i november 2015. Den største endringen er at det som tidligere var minstekrav til planens innhold nå er endret til å være anbefaling til innhold.

Fant du det du lette etter?