Fylkesveger i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune eier 4100 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. 
 

Klikk for stort bilde

 

I Nordland er det:

4100 km fylkesveg
3540 km kommunal veg
1225 km statlig veg 
 
I Nordland har vi: 
52 fylkesvegtunneler med en samlet lengde på 78 km
990 bruer med en samlet lengde på 80 km
125 km gang- og sykkelveg
 

Fylkeskommunens ansvar

 
Fram til 1. januar 2020 hadde Statens vegvesen det administrative ansvaret for alt arbeid med fylkeveger og fylkesferjer, på samme måte som med riksvegene. Nå har Nordland fylkeskommune overtatt alt ansvar for drift, vedlikehold og investering av fylkesveg. Trafikksikkerhetsarbeid inngår også i fylkeskommunens ansvar.
 

Økonomi

 
Det er fylkesrådet og fylkestinget som avgjør hvor mye midler som skal brukes til vegformål og hvordan midlene skal fordeles mellom investeringer, vedlikehold og drift på fylkesveger og til drift av fylkesferjene.

De årlige bevilgningene til drift og vedlikehold samt investeringer til fylkesvegene vedtas hvert år på fylkestinget i desember i egen sak om økonomiplan.
 
 
 
Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet

Fylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv. 17 Ørnes–Glomfjord.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet

Fylkesrådet må utsette den planlagte utbedringen av fv. 810 Bustneslia.

Fylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv. 82 Sortland-Holmen.

Det blir ny gang- og sykkelveg på Halsa

Nå blir det gang- og sykkelveg på fylkesveg 17 gjennom Halsa sentrum i Meløy kommune. Før oppstart kan du få mer innsikt på informasjonsmøte torsdag 30. januar.