Ny fylkesvegadministrasjon

Vi er godt i gang med etablering av ny vegadministrasjon i Nordland fylkeskommune, og rekruttering av medarbeidere er den viktigste jobben nå. Vi ser fram til årsskiftet og gleder oss til å få mange nye kollegaer, og håper du gjør det samme.
Klikk for stort bildeFoto: Kjell Skjerve

Vårt samfunnsoppdrag
Fylkeskommunes oppdrag er å utvikle Nordlandssamfunnet til beste for alle som bor i fylket, og gi et godt og likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggerne. Sammen med kommunene, staten, frivillige organisasjoner og næringslivet skal vi skape attraktive og inkluderende lokalsamfunn. Våre kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder. Fylkeskommunen har ca.3400 ansatte, og har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Vi er både tjenesteyter, samfunnsutvikler men også et politisk sekreteriat på regionalt nivå.

Administrasjon av fylkesveg
Nordland fylkeskommune eier 4110 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland.
Fylkeskommunen har det politiske og økonomiske ansvaret for drift, vedlikehold og
investeringer på fylkeskommunale veger, samt tilhørende ferjestrekninger. Trafikksikkerhetsarbeid
inngår også i fylkeskommunenes ansvar. Statens vegvesen er Nordland
fylkeskommunes fylkesvegadministrasjon, men fra 1.1.2020 overtar fylkeskommunen
dette arbeidet selv. Det skal derfor opprettes en egen vegenhet i Nordland fylkeskommune.
Vegenheten skal organiseres med en driftsseksjon, utbyggingsseksjon og plan
og forvaltningsseksjon, underlagt vegsjefen i Nordland fylkeskommune.

Fra nyttår skal Silje Fisktjønmo jobbe i den nye fylkesvegadministrasjonen. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Sølve Pettersen og Iselin Bakkhaug skal jobbe hos oss som fra 1. januar.

 I disse dager jobbes det med et nasjonalt IKT-prosjekt som er et samarbeid mellom fylkeskommunene, KS og Statens vegvesen.

Stabssjef Stig Olsen er klar til å ta i mot nye kollegaer.

- Vi forbereder oss på å ta imot et stort antall nye kollegaer fra nyttår. For oss er det viktig at de blir mottatt på en god måte, sier stabssjef Stig Olsen.