Jobb i fylkesvegadministrasjonen

Klikk for stort bilde 

Nordland fylkeskommune eier 4110 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. Fylkeskommunen har det politiske og økonomiske ansvaret for drift, vedlikehold og investeringer på fylkeskommunale veger, samt tilhørende ferjestrekninger. Trafikksikkerhetsarbeid inngår også i fylkeskommunenes ansvar. I dag er Statens vegvesen Nordland fylkeskommunes fylkesvegadministrasjon, men fra 1.1.2020 overtar fylkeskommunen dette arbeidet selv.

Styring og støtte

Fylkesvegsjefens gruppe for styring og støtte skal bestå av to rådgivere innen styring og strategi, to rådgivere innen kvalitet og en konsulent.

Ferge

Fylkesvegene i Nordland har 21 fergestrekninger og fergene utgjør dermed en vesentlig del av infrastrukturen i fylket. Fergene drives av fergeselskap gjennom kontrakter og fergeseksjonen har ansvar for å planlegge, kontrahere og følge opp kontraktene. Fergene er også viktig i beredskapssammenheng og det er alltid stor interesse for fergedriften fra innbyggere, næringsliv, politikere og andre trafikanter. Seksjonen skal bestå av seksjonsleder og tre rådgivere - ferge.

Drift av fylkesveg

Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Nordland styres gjennom drifts- og fagkontrakter med entreprenører. Seksjon for drift av fylkesveger har ansvar for fortløpende tiltak som gjør at fylkesvegene i Nordland er trygge og velfungerende. Innen vedlikehold har vi ansvar for den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv – oppfølging og utvikling for framtiden.

Utbygging av fylkesveg

Seksjonen har ansvar for gjennomføring av investeringsprosjekter på fylkesvegnettet i Nordland. Med fokus på HMS, kvalitet, framdrift og økonomi sørger vi for utarbeiding og oppfølging av entreprisekontrakter. Vi håndterer en spennende og omfattende portefølje med et vidt spenn i prosjekttype- og størrelse.

Plan og forvaltning

Seksjonen er inndelt i tre enheter Plan, Forvaltning og Eiendom/juridisk. Planenheten har ansvaret for planlegging av nye fylkesveger og utbedringstiltak på eksisterende fylkesvegnett. Forvaltningsenheten ivaretar i tillegg løpende oppgaver knyttet til saksbehandling og forvaltning av fylkesvegnettet med tilhørende installasjoner som bruer, murer og kaier. Enheten har en sentral oppgave knyttet til ivaretakelse av trafikksikkerhet. Ansvar for registrering og oppdatering av vegregistre ligger også her. Eiendom/juridisk har ansvar for grunnerverv og ivaretakelse av våre eiendommer, samt saksbehandling knyttet til skadesaker og erstatninger. 

Stabsavdelingen i fylkesadministrasjonen