Jobbe i Nordland fylkeskommune

I brosjyren Velkommen til Nordland fylkeskommune (PDF, 9 MB) får du informasjon som angår deg som ansatt. Last ned brosjyren, eller les informasjonen under.

Arbeidssted og oppgaver 
Arbeidstid 
Ferie 
Lønn  
Pensjon
Forsikring  
Datasystemer 
Mobiltelefoni 
Inkluderende arbeidsliv (IA) 
Arbeidsmiljøprisen 
Medarbeiderkartlegging 
Vi legger til rette for fysisk aktivitet 
Avtale med treningssentre 
Fylkeshusets  bedriftsidrettslag -FBIL  
Tobakksfri arbeids- og skoletid 
Livsfasepolitikk 
Senior  
Medbestemmelse

Arbeidssted og oppgaver
Vegadministrasjonen skal ha en desentralisert struktur. Endelig arbeidssted avklares i forbindelse med tilsetting. Arbeidsoppgaver blir i utgangspunktet som forespeilet i stillingsbeskrivelse. Da administrasjon av fylkesveg er under etablering må endring i ansvars- og oppgavefordeling påregnes. I utgangspunktet vil alle ansatte ha oppstart i Nordland fylkeskommune fra 01.01.20. Ansatte i den nye vegadministrasjonen vil organisatorisk være tilknyttet fylkesadministrasjonen.

Arbeidstid
Arbeidsdagen er 7,5 time (inkludert lunsjpause) – 37,5 timer arbeidstid pr uke. Fleksibel arbeidstid benyttes for ansatte i fylkesadministrasjonen. Kjernetiden er fra kl 09.00-14.30. 

Ferie
I Nordland fylkeskommune har alle arbeidstakere 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på seks virkedager.

Lønn
Lønn utbetales den 12. i hver måned. Lønnsslipp tilsendes på e-post og er tilgjengelig i Visma. Feriepengeutbetalingen reguleres av ferielovens § 11 nr 1 annet ledd.

Pensjon
Nordland fylkeskommune følger hovedtariffavtalen i kommunal sektor og alle som tilsettes blir meldt inn til pensjonskassen fra første dag. Når du ansettes i Nordland fylkeskommune mister du retten til medlemskap i Statens pensjonskasse og blir dermed innmeldt til KLP. En overføringsavtale sikrer derimot at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får pensjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning. Dere kan også beholde ev. boliglån jf. Statens vegvesenets boliglånsinstruks §6, 3. ledd “Arbeidstakere som blir oppsagt pga overtallighet, eller som pga omstilling mister retten til medlemskap i Statens pensjonskasse, kan få beholde lånet på ordinære rentevilkår. Det samme gjelder arbeidstakere i virksomheter som er under omstilling og som selv sier opp i forbindelse med avgangsstimulerende tiltak” og i §7, 4. ledd“Arbeidstakere som blir oppsagt pga overtallighet, eller som pga omstilling mister retten til medlemskap i Statens pensjonskasse, kan få beholde lånet på ordinære avdragsvilkår. Det samme gjelder arbeidstakere i virksomheter som er under omstilling og som selv sier opp i forbindelse med avgangsstimulerende tiltak”. 

Forsikring
Nordland fylkeskommune benytter Waco forsikringsmegling AS til rådgivning innen forsikring.
- Yrkesskade- og fritidsforsikring er tegnet hos Protector forsikring.
- Tjenestereiseforsikring -reiseskade, dvs. avbestilling av reise, tap av reisegods eller du blir syk og må ha transport hjem dekkes gjennom If skadeforsikring. - Gruppelivsforsikringen er dekket gjennom KLP skadeforsikring.
Fra 01.01.20 vil du ha tilgang til vår forsikringsportal via intranett. For mer informasjon om forsikring, send e-post til hr@nfk.no.


Datasystemer
Det er etablert et nasjonalt IKT-prosjekt der Statens vegvesen, KS og fylkeskommunene deltar. Formålet er å kartlegge relevante systemer som Statens vegvesen bruker i sin vegadministrasjon og gjøre disse tilgjengelig for fylkeskommunene fra 1.1.2020. Det er identifisert ca. 210 systemer. En del systemer kan installeres lokalt i fylkeskommunene, men hovedstrategien er at fylkeskommunene skal få tilgang til systemene som ligger på Statens vegvesen sine servere. Det vil si at vi får tilgang gjennom brannmurene til Statens vegvesen og inn i de aktuelle systemene, omtrent som ordningen Statens vegvesen har for å koble til en privat PC til sine systemer. Dette blir en midlertidig løsning fram til permanent løsning er implementert. Det nasjonale IKT-prosjektet skal også lage framtidens løsninger for fylkesvegadministrasjonenes IKT-systemer. Løsningen er ikke bestemt, men vil trolig bli en blanding av lokale systemer, felles systemer for fylkeskommunene og felles systemer for fylkeskommunene og Statens vegvesen. IKT-systemene i den midlertidige løsningen vil bli tatt over i den permanente løsningen ett etter ett.

Mobiltelefoni
I Nordland fylkeskommune er det opp til hver enkelt leder å avgjøre om den ansatte har tjenstlig behov for jobbmobil. Det er ikke satt noen overordnede begrensninger på utvalg av mobile enheter (begrenset til hva leverandør tilbyr). Kostnadsfordelingen mellom hva fylkeskommunen og den ansatte skal betale av kost på enheten avgjør nærmeste leder (som regel dekkes enhetspris i sin helhet av arbeidsgiver). Standardabonnementet som benyttes i Nordland fylkeskommune er Bedrift Total 10GB (ubegrenset ringeminutter, SMS og MMS + 10GB datapakke). Med mulighet for å utvide datapakke 35GB/50GB/75GB/100GB (fastsatt sum for utvidelse av datapakke vil trekkes fra lønn). Alle som får et jobb mobil er bundet av Reglement for mobiltelefoni i Nordland fylkeskommune (trekk på det som er definert som privat forbruk).

Inkluderende arbeidsliv (IA)
Nordland fylkeskommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Som ansatt har du et selvstendig ansvar for å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og vise respekt, omtanke og toleranse overfor andre. Det forventes at du medvirker aktivt i arbeidsmiljøarbeidet, og at du gir beskjed direkte til den det gjelder, eller til leder, verneombud eller tillitsvalgt, dersom det er ting du opplever utfordrende. Dersom du opplever å få problemer med mestring på jobb eller andre ting som kan virke inn på din trivsel og arbeidsevne, er det ønskelig at du gir beskjed tidlig slik at du i dialog med din leder kan finne tilretteleggingstiltak. Alle enheter har fast kontaktperson på NAV Arbeidslivssenter som skal gi råd om tilrettelegging og økonomiske virkemidler, gi veiledning i vanskelige enkeltsaker og arbeidsmiljøarbeid
generelt, alt etter hva driftsenheten har behov for.

Arbeidsmiljøprisen
Hvert år deles arbeidsmiljøprisen i Nordland fylkeskommune ut. Arbeidsmiljøprisen skal sette et positivt fokus på arbeidsmiljøarbeid på arbeidsplasser i fylkeskommunen. Prisen er på kr. 20 000,- og skal brukes på noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø for hele avdelingen/arbeidsplassen.

Medarbeiderkartlegging
Nordland fylkeskommune gjennomfører medarbeiderkartlegging annen hvert år. Hensikten med medarbeiderkartleggingen er å få informasjon om hvordan medarbeidere i dag oppfatter egen arbeidsplass. Kunnskapen skal brukes til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og enda bedre kvalitet på tjenestene. Kartleggingen er anonym og en del av det systematiske HMS-arbeidet. Etter gjennomført kartlegging skal ansatte medvirke i
oppfølging av resultatene.

Vi legger til rette for fysisk aktivitet
Fylkeskommunen ønsker at våre ansatte skal ha en god arbeidshelse. For at våre ansatte skal kunne forbedre og opprettholde en god helse legger Nordland fylkeskommune til rette for fysisk aktivitet og fylkeskommunen oppfordrer alle ansatte til å drive med fysisk aktivitet.
Vi legger til rette for fysisk aktivitet i arbeidstiden. Tiltaket gjelder ansatte med 50% eller høyere stillingsprosent. Tidsbruken til trening i arbeidstiden skal enten være to halve timer eller 1 hel time per uke. En forutsetning for å benytte fysisk aktivitet i arbeidstiden er at tilsvarende tid brukes av egen fritid til samme formål.

Avtale med treningssentre
Nordland fylkeskommune har som mål å være en helsefremmende arbeidsplass. Ansatte i Nordland fylkeskommune har tilbud om å trene på et av de treningssentrene fylkeskommunen har avtale med. Det er inngått avtaler med treningssentre flere steder i fylket. Avtalene går i all hovedsak ut på rabatterte priser og/eller eventuelt andre tjenester som f.eks gratis oppfølgingstimer, fri innmelding o.l.

Fylkeshusets bedriftsidrettslag – FBIL
FBIL arrangerer ulike aktiviteter fra år til år. De siste årene har det blant annet stått quiz, yoga, salsakurs, turer og julebord på programmet. Det koster 200,- å være medlem. Beløpet kan vippses til FBIL. Som medlem får du gode tilbud hos en rekke forretninger og refusjon på deltakelse på deltakelse av arrangementer, i tillegg til rabatt på julebordet.

Tobakksfri arbeids- og skoletid
1. juli 2014 ble tobakksfri arbeids- og skoletid innført i Nordland fylkeskommune. Hensikten med bestemmelsene er å skape et tobakksfritt miljø hvor gode rollemodeller bidrar til at færre unge rekrutteres som tobakksbrukere, og gjennom dette bidra til å begrense den enkeltfaktoren som tar flest liv i Norge i dag. Vedtaket gjelder ansatte ved Nordland fylkeskommune.

Livsfasepolitikk
Livsfasepolitikken fokuserer på den enkelte medarbeiders muligheter fremfor
begrensninger. Den bidrar til utvikling av helsefremmende arbeidsplasser og forebygger at arbeidstakere blir sykemeldt og uføretrygdet. Fylkeskommunens livsfasepolitikk skal være et aktivt, målrettet og kontinuerlig arbeid. Målet er å legge forholdene til rette for at alle ansatte kan gjøre en best mulig jobb i samsvar med fylkeskommunens oppgaver og
de ansattes egne forutsetninger og livssituasjon. Det er her viktig å være oppmerksom på at livsfasene og kombinasjoner av disse kan
variere i stor grad fra ansatt til ansatt. Det må være fokus på å se på hvilke tiltak som kan være for den enkelte. Det er den enkelte arbeidstaker som best kan definere hvilken livsfase hun eller han er i, og begrepet knytter seg derfor ikke først og fremst til alder.

Livsfasepolitikken for Nordland fylkeskommune er delt inn i følgende faser:
- Ny i arbeidslivet/i fylkeskommunen
- Etablert i arbeidslivet/i fylkeskommunen
- Senior i arbeidslivet/i fylkeskommunen
- Livsfase - alle i fylkeskommunen
Last ned: Livsfasepolitikk

Senior
I NFK har vi ekstra seniortiltak med at de over 62 år har rett til 12.5 % reduksjon i stilling. Dette vil antagelig være like godt- om ikke bedre- tiltak som i SVV. Man får rett og slett mer fri med slik reduksjon i stillingen uten at det går ut over lønn. Dette tas ut daglig, ukentlig eller månedlig og avtales med nærmeste leder. Det er ikke anledning til å samle opp dagene til en ekstra lang sommerferie, men er ment som avlastende tiltak i løpet av arbeidsåret. Merk at dette kan bli hevet fra høsten til 65 år hvis Fylkestinget går inn for det.

Medbestemmelse
Medbestemmelse utøves på mange plan i Nordland fylkeskommune, både individuelt og gjennom organisasjonene, både formelt og uformelt. Når medbestemmelse og samarbeid fungerer godt på arbeidsplassen, er dette ordninger som arbeidsgiver og arbeidsmiljøet drar stor nytte av.