Fv. 7410 Tonnes ferjeleie

Forslag til detaljreguleringsplan for fv. 7410 Tonnes ferjeleie ble lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 10. juli 2020. Det var invitert til åpen kontordag på Tonnes 10. juni 2020. Plandokumentene ligger her

Nordland fylkeskommune skal behandle merknadene før planen blir sendt til Lurøy kommune for behandling høsten 2020.  

Beskrivelse av prosjektet

Etablering av et ferjeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskart for Nordland, som ble vedtatt av Nordland fylkeskommune i 2017. Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket. Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse. 

Detaljreguleringsplanen for Tonnes ferjeleie legger til rette for blant annet følgende: 

  • Ferjekai
  • Inntil 30 oppstillingsplasser
  • Parkering på ferjeleiet
  • Servicebygg
  • Bussholdeplass
  • Løsning for myke trafikanter - fortau
  • Elektrifisering av ferjesambandet 

Kontakt

Planleggingsleder