Planprogram for rassikring fv. 976 ute på høring

Nordland fylkeskommune har bevilget penger til å rassikre vegstrekningen mellom Bleik og Andenes i Andøy kommune i Nordland. Planprogrammet bestemmer hvilken trasé som skal velges, og nå er det lagt ut på høring.

Fylkesveg 976 mellom Bleik og Andenes er særlig rasutsatt, og strekningen har til nå vært sikret med rasfanggjerder på deler av strekningen. For å sørge for en bedre sikring av strekningen har vegeier Nordland fylkeskommune bevilget penger til å planlegge og bygge en permanent rassikring på strekningen.


Statens vegvesen planlegger og bygger på vegne av fylkeskommunen, og foreslår i planprogrammet å bygge en ny tunnel på deler av strekningen.

Flere muligheter er vurdert, og fordeler og ulemper med disse alternativene er belyst i planprogrammet, som er ute på høring til og med 15. oktober.

Folkemøte torsdag 13. september

I forbindelse med høringen arrangerer vi et folkemøte på Bleik torsdag 13. september. Her informerer vi om prosjektet og vegen videre og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill.

  • Bleik samfunnshus 
  • Torsdag 13. september
  • Kl. 18-20

Alle er velkommen!

Har du innspill?


Har du innspill til planprosessen og traseene så er det viktig at du melder inn dette skriftlig innen 15. oktober 2018.
Innspill sendes til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller på e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Spørsmål om planarbeidet rettes til:


Planleggingsleder Svein Kåre Strøm, mobil 950 21 198 (hverdager kl. 0900–1500)
E-post: svein.strom@vegvesen.no

Klikk for stort bilde